ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ໃນເຂດອະນຸລັກພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ/Improved Sanitary and Phytosanitary Handlig in Greater Mekong Sub-Region Trade Project (SPS-GMS)

  1. 12. Standard Guidelines of GMP certification (SOP, SSOP and HACCP) Lao
  2. 11. Lao Manual For FBO
  3. 10. Manual of GAP Poultries Lao
  4. 9. Manual of GAP Goats
  5. 8. Manual of GAP pigs Lao
  6. 7. Manual of GAHP cattle Lao
  7. 6. Manual Meat Inspection Lao
  8. 5. Corrective Action Request (CAR)
  9. 4. Auditing Fundamentals for trainee manual
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ