ໜ້າຫຼັກ

ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືໄພແຫ້ງແລ້ງລ່ວງໜ້າ/ Lao villagers receive Drought Resistant Rice Seeds and Community Training on Drought Mitigation Techniques

ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືໄພແຫ້ງແລ້ງລ່ວງໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-31 ພຶດສະພາ 2024 ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ FAO ກໍ່ຄືໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຄາດຄະເນການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ໂດຍຜ່ານລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໄດ້ລົງແຈກຢາຍແນວພັນເຂົ້າທີ່ທົນທານຕໍ່ໄພແລ້ງ ໃຫ້ແກ່ 02 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຄື: ...

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ຜ່ານອົງການກອຍກາ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ ສ້າງແຜນກິດຈະກຳພັດທະນາຊົນນະບົດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊົນນະບົດ ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບງົບປະມານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ສູນບໍລິການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດລາດແສນ, ...

#ແຈ້ງການປະມູນ ໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ລະບົບນໍ້າເຂົ້າຟາມສາທິດ, ໂຮງເຮືອນກ້າເບ້ຍ, ເຮືອນຮົ່ມ ທີ່ສູນພັດທະນາແຂວງ, ເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ລົກໄກ່ ທີ່ສະຖານີເຕັກນິກເມືອງກາສີ ແລະ ເມືອງແມດ, ແຂວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 55711997 Email: naivasaetern@gmail.com

#ແຈ້ງການປະມູນ ໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ລະບົບນໍ້າເຂົ້າຟາມສາທິດ, ໂຮງເຮືອນກ້າເບ້ຍ, ເຮືອນຮົ່ມ ທີ່ສູນພັດທະນາແຂວງ, ເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ລົກໄກ່ ທີ່ສະຖານີເຕັກນິກເມືອງກາສີ ແລະ ເມືອງແມດ, ແຂວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 55711997 Email: naivasaetern@gmail.com ແຈ້ງເຊີນປະມູນໂຄງການ ສ.ເກົາຫຼີ ...

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສໍາຫຼວດອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານ

#ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສໍາຫຼວດອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານ ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂໍຮຽນເຊີນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ລະບົບຊົນລະປະທານ ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງ ...

ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໂຄງການໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບສັດໃນ ສປປ ລາວ/FAO and the Ministry of Agriculture and Forestry initiate two projects to strengthen animal health systems in Lao People’s Democratic Republic

ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໂຄງການໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບສັດໃນ ສປປ ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ...

ການຝຶກຊ້ອມຈຳລອງການຮັບມືໄພນ້ຳຖ້ວມລ່ວງໜ້າ/Simulation exercise helps build local government’s capacity to better cope with anticipated flood event

ການຝຶກຊ້ອມຈຳລອງການຮັບມືໄພນ້ຳຖ້ວມລ່ວງໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-29 ມີນາ 2024, ທີ່ເມືອງຊົນນະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍສົມທົບກັບ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແລະ ອົງການ ອາຫານ ...

ຊາວກະສິກອນແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຮັບລະບົບຊົນລະປະທານພະລັງງານແສງອາທິດເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ/Attapeu Farmers Receive Solar-Powered Irrigation Boost, Building Climate Resilience

ຊາວກະສິກອນແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຮັບລະບົບຊົນລະປະທານພະລັງງານແສງອາທິດເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແຂວງອັດຕະປື, ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2024 - ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດພິທີມອບ-ຮັບລະບົບຊົນລະປະທານພະລັງງານແສງອາທິດ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ...

ໂພຊະນາການຈະດີ ເມື່ອມີຜົວເປັນຊ່ວຍວຽກ Gender dads can heip

ໂພຊະນາການຈະດີ ເມື່ອມີຜົວເປັນຊ່ວຍວຽກ Gender dads can heip ...

ອາຫານທໍາມະຊາດ ກໍເປັນໂພຊະນາການທີ່ດີສໍາລັບເດັກ Wild food wisdom also for children

ອາຫານທໍາມະຊາດ ກໍເປັນໂພຊະນາການທີ່ດີສໍາລັບເດັກ Wild food wisdom also for children ...

ຜັກອີຮຸມ ສຸດຍອດຂອງຜັກໃບຂຽວ Moringa powder the green gold

ຜັກອີຮຸມ ສຸດຍອດຂອງຜັກໃບຂຽວ Moringa powder the green gold ...

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ