Publications

ເອກະສານ safeguard ຂອງ ໂຄງການ ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ
(Safeguard documents of Lao Agriculture Competitiveness Project)

 ຫົວຂໍ້ Lao Eng
Update (16/01/2018)
ກອບນະໂຍບາຍ-ການມີສ່ວນຮ່ວມ-ຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ-ສະບັບຮ່າງ EGEF 16012018 Download file
Ethnic Groups Engagement Framework.docx-BTC  Download file
ກອບນະໂຍບາຍການຄຸ້ມມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ສະບັບຮ່າງ) ESMF (15-01-2018)  Download file
Environmental and Social Management Framework (ESMF-Updated)-BTC Download file
ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈດັ ສັນຍົກຍ້າຍ (CRPF) Updted 16 Jan 2018 Download file
Compensation and Resettlement Policy Framwork-BTC Download file
 Upload (15/12/2017)
ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ສະບັບຮ່າງ) Download file
Compensation and Resettlement Policy Framework Download file
ກອບນະໂຍບາຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (ສະບັບຮ່າງ) Download file
Ethnic Groups Engagement Framework Download file
ກອບນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ສະບັບຮ່າງ) Download file
Environmental and Social Management Framework  Download file
Green Climate Fund

Upload (14/05/2018)

SCREENING TEMPLATE ENGLISH Download file
SCREENING TEMPLATE LAO Download file
Social and Environmental Management Framework ENGLISH Download file
Social and Environmental Management Framework LAO Download file
TEXT IN LAO NEW Download file
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ