ໜ້າຫຼັກ

#ຝຶກອົບຮົມ# ການຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກ ແລະ ການທົດສອບເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກເປັນສິນຄ້າ, ການວາງແຜນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ການຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ທົດສອບແນວພັນພືດຜັກ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. #ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກແລະໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

#ຝຶກອົບຮົມ# ການຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກ ແລະ ການທົດສອບເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກເປັນສິນຄ້າ, ການວາງແຜນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ການຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ທົດສອບແນວພັນພືດຜັກ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. #ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກແລະໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ...
Read More

ການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສຳລັບກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ (LaCSA) ຄົບຮອບ 3 ປີ ເປັນແນວທາງໃນອະນາຄົດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການກະສິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ

ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 3 ປີຜ່ານມາ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສຳລັບກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື LaCSA ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງແລ້ວໃນລະບົບອຸຕຸນິຍົມກະເສດດິຈິຕອລ ຂອງ ສປປ ລາວ ...
Read More

“ປ່າໄມ້ ແລະ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ”

"ປ່າໄມ້ ແລະ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ", ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ສາມາດຊ່ວຍບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດິ, ແລະ ເປັນຊ່ວຍການຫັນໄປສູ່ ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີການປ່ອຍອາຍຄາບອນຕ່ຳ ...
Read More

ແຜນທີ່ເລື່ອງລາວ ກາເຟ ແລະ ກ້ວຍ ແນວທາງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ

ໃນລະ​ຫວ່າງ ວັນ​ທີ 14-18 ມີ​ນາ 2022 ອົງການ ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ກະ​ເສດ FAO ຮ່ວມ​ກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບ​ການຕິດຕາມ ແລະ  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອການປັບໂຕກັບການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ (SAMIS) ຈັດກອງປະ​ຊຸມລະ​ດັບຊ່ຽວຊານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ​ຂຶ້ນ ...
Read More

ຂໍ້ມູນໃໝ່ ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ

ການວິເຄາະສະພາບອາກາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍໃຊ້ການສັງເກດການທ້ອງຖິ່ນປັບປຸງຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນໃນປະເທດເຂດພູດອຍ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຖວ​ໜ້າຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍ້ອນການເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍ. ໃນ​ຄະນະ​ເວ​ລາດຽວກັນ, ການສຶກສາສະພາບອາກາດ​ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈມີຫຼັກຖານທີ່ຫນັກແ​ໜ້ນ ແລະ ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ສໍາລັບການນໍາທາງຄວາມ​ຊັບ​ຊ້ອນ ຂອງວິກິດການສະ ພາບອາກາດຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ ...
Read More

 FAO ສປປ ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ #IWD ໃນປີນີ້ ເພື່ອຄວາມໃສ່ໃຈໃນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ “ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວັນນີ້ ແມ່ນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ.”

ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ FAO ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານເພື່ອທຸກຄົນ ໂດຍການເພີ່ມລະດັບໂພຊະນາການ, ການປັບປຸງການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. FAO ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອ ການເຮັດວຽກໄປພ້ອມກັບຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມບົດບາດ ຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ...
Read More

ຄະນະພັກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງກວດກາປະເມີນຄືນ ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຢູ່ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

       ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022, ຄະນະຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະເມີນຜົນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງກວດກາປະເມີນຄືນ ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ ...
Read More

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ທລຍ

     ໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022 ຜ່ານມາ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທລຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ວົງປະພັນ ...
Read More

ຈຸດພິເສດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພະຍາກອນ ອາກາດ ແລະ ລະດູການ ໃນລະບົບ LaCSA

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເຮັດວຽກປະສານງານກັບກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສູນ​ປ້ອງ​ກັນ​ພືດ (ກົມປູກຝັງ). ໄດ້ຮວ່ມກັນພັດທະນາລະບົບ ບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະ ເສດ ຂອງ ສປປ ...
Read More

ຝືກອົບຮົມ ກິດຈະກຳການຮີດນົມແບ້ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກ

  ວັນທີ 19-22 ມີ​ນາ 2022 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 16 ຄອບຄົວ ຈາກບ້ານ ນໍ້າແຊ ແລະ ບ້ານ ປາງສາ, ເມືອງ ...
Read More

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ