komkeo

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 01 ຫາ 05 ເມສາ 2024
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 25 ຫາ 29 ມີນາ 2024
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 04-08 ມີນາ 2024
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 26 ກຸມພາ ຫາ 01 ມີນາ 2024
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 19 ຫາ 23 ກຸມພາ 2024
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 29 ມັງກອນ ຫາ 02 ກຸມພາ 2024
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 08 ຫາ 12 ມັງກອນ 2024
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 01 ຫາ 05 ມັງກອນ 2024
ປົກວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 25 ຫາ 29 ທັນວາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 11 ຫາ 15 ທັນວາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 04 ຫາ 08 ທັນວາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 27 ພະຈິກ ຫາ 01 ທັນວາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 20 ຫາ 24 ພະຈິກ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 13 ຫາ 17 ພະຈິກ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 06 ຫາ 10 ພະຈິກ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 30 ຕຸລາ ຫາ 03 ພະຈິກ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 23 ຫາ 27 ຕຸລາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 16 ຫາ 20 ຕຸລາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 09 ຫາ 13 ຕຸລາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 02 ຫາ 06 ຕຸລາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 25 ຫາ 29 ກັນຍາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 18 ຫາ 22 ຕຸລາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 11 ຫາ 15 ກັນຍາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 04 ຫາ 08 ກັນຍາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 28 ສິງຫາ ຫາ 01 ກັນຍາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 21 ຫາ 25 ສິງຫາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 14 ຫາ 18 ສິງຫາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 07 ຫາ 11 ສິງຫາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 31 ກໍລະກົດ ຫາ 04 ສິງຫາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 24 ຫາ 28 ກໍລະກົດ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 17 ຫາ 21 ກໍລະກົດ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 10 ຫາ 14 ກໍລະກົດ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 03 ຫາ 07 ກໍລະກົດ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 26 ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 19 ຫາ 23 ມິຖຸນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 12 ຫາ 16 ມິຖຸນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 05 ຫາ 02 ມິຖຸນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຫາ 2 ມິຖຸນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 22 ຫາ 26 ພຶດສະພາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 15 ຫາ 19 ພຶດສະພາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 08 ຫາ 12 ພຶດສະພາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 01 ຫາ 05 ພຶດສະພາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 24 ຫາ 28 ເມສາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 10 ຫາ 14 ເມສາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 03 ຫາ 07 ເມສາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດ ວັນທີ 27 ຫາ 31 ມີນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 20 ຫາ 24 ມີນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 13 ຫາ 17 ມີນາ 2023
ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 06 ຫາ 10 ມີນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 27 ກຸມພາ 3 ມີນາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 20 ຫາ 24 ກຸມພາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 13 ຫາ 17 ກຸມພາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາ ອາທິດວັນທີ 06 ຫາ 10 ກຸມພາ 2023
ວາລະສານ ກປ ປະຈໍາອາທິດວັນທີ 30 ມັງກອນ ຫາ 03 ກຸມພາ 2023-1
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 22 ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ມິຖຸນາ 2021
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 21 ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ມິຖຸນາ 2020
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 20 ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ 2019
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 19 ເດືອນ ກໍລະກົດ-ກັນຍາ 2019
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 18 ເດືອນ ເມສາ-ມິຖຸນາ 2019
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 16 ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ 2018
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 15 ເດືອນ ກໍລະກົດ-ກັນຍາ 2018
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 14 ເດືອນ ເມສາ-ກໍລະກົດ 2018
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມັງກອນ-ມີນາ 2018
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 12 ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ 2017
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 11 ເດືອນ ກໍລະກົດ-ກັນຍາ 2017
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 10 ເດືອນ ເມສາ-ມິຖຸນາ 2017
ວາລະສານ ກປ ສະບັບທີ 9 ເດືອນ ມັງກອນ-ມີນາ 2017
ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ 8 ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ 2016
ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ 7 ເດືອນ ກໍລະກົດ-ກັນຍາ 2016
ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ 6 ເດືອນ ເມສາ-ມິຖຸນາ 2016
ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ 5 ເດືອນ ມັງກອນ-ມີນາ 2016
ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ 4, ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ 2015
ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ 3 ເດືອນ ກໍລະກົດ-ກັນຍາ 2015
ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ່ 1 ເດືອນ ມັງກອນ – ມີນາ 2015
ວາລະສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ 1 ເດືອນ ຕຸລາ 2014

ແຈ້ງການ ການປ້ອງກັນໄຟລາມປ່າ ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ກະກຽມຜະລິດເບ້ຍໄມ້, ປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ປະຈຳປີ 2019

ແຈ້ງການ ການປ້ອງກັນໄຟລາມປ່າ ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ກະກຽມຜະລິດເບ້ຍໄມ້, ປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ປະຈຳປີ 2019

ແຈ້ງການ 2019

 

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ 3 ສ້າງເຂດເມືອງ ປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

IMG_9734

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ເມສາ 2018 ຜ່ານມາ ທ່ານ ປອ ລຽນທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ 3 ສ້າງເຂດເມືອງ ປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ອຳຄາ ລັດສະໜີ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍຂອງທ່ານ ບຸນສົງ ລາດຊະວົງ ນາຍບ້ານ ບ້ານໜອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານ ໜອງເປັນບ້ານໜື່ງ ທີ່ນອນໃນບ້ານ 3 ສ້າງ ເປັນບ້ານທີ່ມີມູນເຊື້ອໃນການດຸໜັ່ນຂະຍັນພຽນໃນການອອກແຮງງານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນມີດີນປູກສ້າງ 5 ຮ້ອຍກວ່າເຮັກຕາ, ດີນກະສິກຳ 1 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ດີນປ່າປ້ອງກັນຂອງບ້ານ, ດີນປ່າສະຫງວນ, ແລະ ດີນອື່ນໆ ຈຳນວນ 1 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ມີປະຊາກອນພາຍໃນບ້ານ 1.800 ຄົນ, ຍິງ 885 ຄົນ, ມີ 362 ຄອບຄົວ ມີເຮືອນ 406 ຫຼັງຄາ, ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວເຮັດການຜະລິດດ້ວຍການປູກສາລີ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ, ນອກນັ້ນຍັງປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ,​ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່າກັບ 2,464 ດອນລາ/ຄົນ/ປີ. ໃນມື້ຕໍ່ມາຄະນະດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທ ທີ່ດ່ານ ພູດູ່ ຊື່ງນອນໃນ 25 ດ່ານ ສາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານບວມເລົາ-ຜາແກ້ວ ເມືອງ ປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຊື່ງເປັນບ້ານຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາ, ດ້ວຍການໂຮມບ້ານນ້ອຍໃຫ້ເປັນບ້ານໃຫ່ຍ,​ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກ່າຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ. ໂດຍໄດ້ຮັບຝັງການລາຍງານຈາກເລຂາພັກບ້ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານໃຫຍ່ພັດທະນາບວມເລົາ-ຜາແກ້ວ ເປັນບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານດັ່ງກ່າວເປັນບ້ານໜື່ງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ, ຊື່ງປະກອນມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ: 4.115 ຄົນ, ຍີງ 2.025 ຄົນ ມີ 1.010 ຄອບຄົວ, ມີ 95 ໜ່ວຍ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນີ້ດີນກະສິກໍາກວມເອົາ 90% ຊື່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊົນໂດຍສະເລຍ 2. ພັນກວ່າໂດລາ/ຄົນ/ປີ, ພ້ອມນີ້ບ້ານຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທີໝູນຫວຽນພາຍໃນບ້ານ ມາເຖີງປະຈຸບັນມີເງີນໝູນວຽນທັງໝົດ 3 ຕື້ກວ່າກີບ.

ໃນໂອກາດທ່ານ ປອ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ໂອລົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຈົ່ງພ້ອມໃຈກັນຮັກສາມູນເຊື້ອຄວາມດຸໝັ່ນຂະຍັນພຽນ ຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍກາຍເປັນສີນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ, ຈັດສັນຂອບເຂດບ້ານໃຫ້ລະອຽດ, ຊີ້ນຳໃຫ້ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນໃຫ້ຄົບມາດຕະຖານບ້ານພົ້ນໃຫ້ບັນລຸຕາມ 8 ເງື່ອນໄຂ ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງດຳລັດເລກທີ່ 384/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພັນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈີງ.

ມອບ-ຮັບໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງ

14054107_538443893026062_7806769792158353291_n

ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2016 ທີ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄປຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົມທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ໃຫ້ໄປຂຶ້ນກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມລົງນາມໂດຍມີທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີທ່ານ ຄຳມູນ ວິວົງໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພັກ ຄະນະນຳກະຊວງ ຫ້ອງການ ກົມ ກອງ ສະຖາບັນ ສູນ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ບັນດາກົມດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຢ່າງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້າ

ຂ່າວຈາກ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ

ສປປ ລາວເປີດໂຮງງານປຸງແຕ່ງຄຸນນະພາບຊີ້ນແຫ່ງທໍາອິດ

13322070_511595692377549_2985278765335611175_n13393929_511595695710882_8095198020745013181_n

ສປປ ລາວເປີດໂຮງງານປຸງແຕ່ງຄຸນນະພາບຊີ້ນແຫ່ງທໍາອິດຫວັງຫລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຮັບປະທານອາຫານມີຄຸນນະພາບຄືກັບເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາເປີດໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີ້ນສົດລາວແຫ່ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວຕັ້ງເປົ້າເບື້ອງຕົ້ນສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການນໍ້າເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຊີ້ນສໍາເລັດຮູບຈາກຕ່າງປະເທດ ຂະນະທີ່ ທ່ານ ໄຊພອນ ພຸດທະວົງ ປະທານບໍລິສັດເອັກພີການຄ້າລາວ-ຈີນຢືນຢັນວ່າ: ຈະນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນ 100% ປ້ອນໂຮງງານແຫ່ງນີ້ເພື່ອສ້າງໂອກາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບ ແລະ ກະຈາຍຄວາມຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ພິທີເປີດເປີດໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີ້ນສົດລາວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ເຂດນໍ້າຊວງ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຊີຢາຣໂຕ ເປແຕຣ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງປະເທດຮົງກາລີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Continue reading

ພິທີມອບຮັບໜ້າທີ່ ລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່

20160427_120160427_3

ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27 ເມສາ 2016 ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຜູ້ໃໝ່ ແລະ ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຜູ້ເກົ່າ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມນີ້ ກໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສູນກາງພັກ, ອະດີດການນຳຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງພາຍໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດມີຄຳເຫັນ ແລະ ໂອ້ລົມ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່ ກໍ່ຄືພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທຸກຄົນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ໝາກຜົນຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນໄລຍະຫຼາຍສິບປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະໃນຫຼາຍໂຄງການ ບູລິມະສິດຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການບັນລຸສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ(MDGs) ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. Continue reading

ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ເອກະສານເພື່ອກະກຽມໃນການເລືອກຕັ້ງ

12744737_10153883187375758_859678379497184692_n 12767427

ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ ທີສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດໄດ້ມີການຈັດພິທີໃນການເຜີຍແຜ່ເອກະສານໃນການກະກຽມໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແລະສະມາຊິກສະພາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ລັດຖະມົນຕິຊ່ວຍວ່າການ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາ 1 ວັນ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກວ່າ300 ທ່ານ. ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃນການເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອໄປໃຊ້ສິດໃນການເລືອກຕັ້ງແລະເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີິ້ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາການອັນຟົດຟື້ນ ປານປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດແລະເຮັດໃຫ້ຜົນສຳເລັດຂອງການເລືອກຕັ້ງເປັນໄປຕາມແຜນການວາງໄວ້ ທ່ານປະທານຍັງໄດ້ໃຫ້ ພະນັກງານທຸກຄົນຈົງເອົາໃຈໃສ່ແລະຕັ້ງໜ້າໃນການອອກໄປໃຊ້ສິດຂອງຕົນໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ແລະໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫລັກການຂອງການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເຂັ້ມງວດເຮັດໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ມີຜົນສຳເລັດທຸກດ້ານຮ້ອຍເປີເຊັນ.

ພິທີລົງນາມສັນຍາການສ້າງຂອບການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ຮົງກາລີ


IMG_2235IMG_2244

ຂປລ.ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ2016 ທີ່. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຮົງກາລີ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການສ້າງຂອບການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ຮົງກາລີ, ໂດຍ ທ່ານ ພູເຂົາ ພົມມະວົງສາ, ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດ/ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽນ, ປະເທດ ໂອຕຣິດ ແລະ ຝ່າຍຮົງກາລີ ແມ່ນ ທ່ານ ດຣ. ອີສວານ ມິໂກລາ ( Dr. István Mikola ), ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຮົງກາລີ ເປັນຄູ່ຮ່ວມລົງນາມ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວຝ່າຍລາວຍັງມີ ທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ ທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ. Continue reading

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ