ຜັກອີຮຸມ ສຸດຍອດຂອງຜັກໃບຂຽວ Moringa powder the green gold

ຜັກອີຮຸມ ສຸດຍອດຂອງຜັກໃບຂຽວ
Moringa powder the green gold

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ