ປາແຫ້ງບົດ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ Strong bones with fish powder

ປາແຫ້ງບົດ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ

Strong bones with fish powder

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ