ບົດລາຍງານພິເສດ ຂອງອົງການ FAO/WFP ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຜະລິດ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ/Special Report FAO/WFP CROP AND FOOD INSECURITY ASSESSMENT MISSION

ບົດລາຍງານພິເສດ ຂອງອົງການ FAO/WFP ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຜະລິດ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ

 

ການຜະລິດເຂົ້າ ສະເລ່ຍ 5 ປີ ຕໍ່າກວ່າ 4%; ອັດຕາເງິນເຟີ້ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານສູງເຖິງ 47,1% ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023, ປະຊາກອນ 1,04 ລ້ານຄົນ ຫຼື 13,9% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໄດ້ ຮັບຄວາມບໍ່ປອດໄພທາງດ້ານອາຫານໃນລະດັບປານກາງ, ໃນ 0,9% ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເປັນອາຫານທີ່ບໍ່ປອດໄພແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ໃນຄົວເຮືອນ 20% ໄດ້ລາຍງານໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ເປັນຕົວເລກທີ່ສູງທີ່ສຸດຢູ່ໃນແຂວງໄຊສົມບູນ, ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 20% ລາຍງານການຫຼຸດລະດັບຂອງອາຫານແຕ່ລະຄາບ; ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 25% ລາຍງານວ່າລາຍຮັບຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ ທີ່ປະສົບກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນປານກາງ ຫຼື ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເຈົ້າຂອງກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ.

 

Special Report FAO/WFP CROP AND FOOD INSECURITY ASSESSMENT MISSION

4% lower than five year average rice production; food inflation rates as high as 47.1% reported in Jan 2023, 1.04 million or 13.9% of the total population reported moderately acute food insecure whereas 0.9% reported as severely acute food insecure with highest concentration in Attapeu and Loungnamtha provinces, 20% households are not consuming adequate diet with highest numbers in Xaisomboun province, 20% households reported reduction in meal sizes; 25% households reported reduction in income compared to last year – need to support farmers suffering from moderate or severe acute food insecurity and the strengthen agricultural production prioritizing the smallholders.

https://www.fao.org/documents/card/en/c/CC4748EN

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ