ຄູ່ມືປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການພະຍາກອນ ແລະ ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກການທຳລາຍຂອງໜູສັດຕູພືດ ໃນ ສປປ ລາວ_ສູນປ້ອງກັນພືດ_ກົມປູກຝັງ_ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ລວມ_ຄູ່ມືປະເມີນຄວາມສ່ຽງ_ໜູ_ເຫຼັ້ມ 4

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ