ກອງປະຊຸມຂໍ້ມູນລະບົບອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ

[ENGLISH BELOW]
ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຟັງ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ຜ່ານທາງໄກ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2022 ເວລາ 13:30 ໂມງ.
ໂດຍການສະໝັກໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້ https://bit.ly/3MZl2vT
ຫລັງຈາກສະໝັກແລ້ວຈະມີອີເມວຕອບກັບເພື່ອຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມ.
• ບົດແນະນໍາການປະເມີນລະບົບອາຫານ: ການເຮັດວຽກໄປສູ່ SDGs ແລະ FSA ໃນ ສປປ ລາວ
• ລະບົບອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິທີການ ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບ EU, FAO, CIRAD
• ຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃນລະບົບຂໍ້ມູນອາຫານ
• ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ລະບົບອາຫານແບບຍືນຍົງ
================
You are invited to a the Lao People’s Democratic Republic Food Systems Profile Publication Launch
When: Oct 26, 2022 13:30 at Crown Plaza hotel
Register in advance for this meeting:
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.
Food Systems Profile – Lao People’s Democratic Republic:
Catalysing the Sustainable and Inclusive transformation of Food Systems Presented by FSA Lao PDR Team:
• Introduction to the Food Systems Assessment: Working Towards the SDGs and the FSA in Lao PDR
• Food Systems at Risk and EU FAO CIRAD Partnership and Methodology
• Key Sustainability Questions and Proposed Systemic Levers
• Transition to Sustainable Food Systems
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ