Get Adobe Flash player

ນິຕິກຳ

 ຫົວຂໍ້ Lao Eng
ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກອງເລຂາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ Download file
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ ຮ່ອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030 Download file
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນາວສານແລະການສື່ສານ (ໄອຊີທີ) ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025 Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ Download file
 National Agricultural Biodiversity Programme II Download file Download file
Ministers-Agreement-on-cuting Downlaod file
 Order-on-Maipadab Downlaod file
 Presidents-Decree-on-Sharing-money-001 Downlaod file
 ຢຸດຂຸກຄົ້ນໄມ້ໃນປ່າຜະລິດ Downlaod file
 ກົດໝາຍ-ວ່າດ້ວຍ-ການປ້ອງກັນ-ແລະການກັກກັນພືດ-ສະບັບ…​​ Downlaod file
 ຂໍ້ຕົກລົງ-ສະຫະກອນຜະລິດກະສິກຳ Downlaod file
 ຄໍາສັ່ງ-15-ນຍ-ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ-ແລະ-ກວດກາການຂຸດຄ…​​ Downlaod file
 ຄໍາສັ່ງ-ນຍ-ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ-ແລະ-ກຳຈັດຈັດຕັກແຕນຝ…​​ Downlaod file
 ຄໍາສັ່ງ-ວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນເຂດຊົນລະປະທານ-ນ້ຳ…​​ Downlaod file
 ຄໍາແນະນຳສ້າງນິຕິກຳພາຍໃນ-ກປ Downlaod file
 ດໍາລັດ-ວ່າດ້ວຍການກັນ-ແລະຄວບຄຸມພະຍາດສັດ Downlaod file
 ດໍາລັດການກັນ-ແລະ-ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ Downlaod file
 ດໍາລັດປ່າປ້ອງກັນ Downlaod file

 

 

GMS Pavilion & Food Safety Forum
Mail Attachment
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ladnew
line
dic
line
lafl
line
NTFP mapper
line
Shifting
line
header-right
line
logo-large
line