Get Adobe Flash player

ນິຕິກຳ

 ຫົວຂໍ້ Lao Eng
ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກອງເລຂາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ Download file
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ ຮ່ອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030 Download file
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນາວສານແລະການສື່ສານ (ໄອຊີທີ) ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025 Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ Download file
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ Download file
 National Agricultural Biodiversity Programme II Download file Download file

 

GMS Pavilion & Food Safety Forum
Mail Attachment
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ladnew
line
dic
line
lafl
line
NTFP mapper
line
Shifting
line
header-right
line
logo-large
line