ສື່ສິ່ງພິມ

 ຫົວຂໍ້ Lao Eng
ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ສະບັບຮ່າງ) Download file
Compensation and Resettlement Policy Framework Download file
ກອບນະໂຍບາຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (ສະບັບຮ່າງ) Download file
Ethnic Groups Engagement Framework Download file
ກອບນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ສະບັບຮ່າງ) Download file
Environmental and Social Management Framework  Download file
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ