ສວນຄົວ ຄືພື້ນຖານ ສໍາລັບໂພຊະນາການທີ່ດີ Home gardens are roots for good nutrition

ສວນຄົວ ຄືພື້ນຖານ ສໍາລັບໂພຊະນາການທີ່ດີ

Home gardens are roots for good nutrition

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ