ວາລະສານຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ. 37 ກໍລະກົດ – ທັນວາ 2017 ສະບັບເຕັມ

ວາລະສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບທີ 1, ເດືອນ ຕຸລາ 2014
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ