“ປ່າໄມ້ ແລະ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ”

“ປ່າໄມ້ ແລະ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ”, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ສາມາດຊ່ວຍບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດິ, ແລະ ເປັນຊ່ວຍການຫັນໄປສູ່ ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີການປ່ອຍອາຍຄາບອນຕ່ຳ.

“Forests and sustainable production and consumption”, which underlines how products from sustainably managed forests can help to achieve the Sustainable Development Goals, support health and wellbeing, and help transition towards low-carbon and green economies.

#FAOLaoPDR #UNDPLaoPDR #ITC #UNinLaoPDR #IntlForestDay; #GenerationRestoration

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ