ກອບນິຕິກໍາທີ່ເຂັ້ມ ຈະເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາພູມີທັດຊີວະນາໆພັນອັນອຸດົມສົມບູນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຄົນ ແລະ ທຳມະຊາດ/Strong regulatory frameworks step up safeguarding Lao PDR’s rich biodiverse landscapes for both people and nature

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 18 ພຶດສະພາ 2022 – ກົມ​ປ່າ​ໄມ້, ກະຊວງ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ລະດັບ​ຊາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ຮ່ວມກັບ​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໂດຍ​ການຜ່ານ​ຮ່າງ​ ດໍາລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປ່າ​ສະຫງວນ ​ສະບັບ​ປັບປຸງ.

ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ພວມສືບຕໍ່ສູ້ຊົນກ້າວໄປສູ່ການເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ຟື້ນ​ຟູ​ເສດຖະກິດ​ຈາກ​ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19, ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການອະນຸລັກເຂດຊີວະນາໆພັນທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດ ເພື່ອຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ດຳລັດວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນໄດ້ຖືກປັບປຸງ ໂດຍອີງໃສ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2019 ແລະ ບູລິມະສິດຕ່າງໆທາງດ້ານການເຕີບໂຕແບບສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄຳໝາຍໝັ້ນຕໍ່ສາກົນ. ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍການປະກອບສ່ວນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການພັດທະນາຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກເນື້ອຫາແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ລະອຽດອ່ອນຫຼາຍ ແລະ ຍັງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຫຼາຍຂະແໜງການ – ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະແໜງປ່າໄມ້ເທົ່ານັ້ນ – ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໄດ້ມີການພິຈາລະນາບັນດາດໍາລັດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງຮອບຄອບ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງປະເທດຊາດ.

ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຍັງຮັບຮູ້ວ່າ ຮ່າງດຳລັດສະບັບສຸດທ້າຍ ໄດ້ພິຈາລະນາເອົາເອກະລັກ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະຂອງປະເທດ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນຕ່າງໆ. ການອະນຸມັດດຳລັດວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ ຄາດວ່າຈະຖືກຮັບຮອງເອົາໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2022. ດໍາລັດດັ່ງກ່າວ ຈະຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍຜ່ານວິທີການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານ. ວິທີການນີ້ສະໜອງການວາງແຜນ ແລະ ການປະສານງານທີ່ດີກວ່າເກົ່າໃນທົ່ວຂະແໜງການ ແລະ ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ. ນອກນັ້ນ, ຍັງແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ດ້ວຍການປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆຂອງບັນດາບ້ານອະນຸລັກປ່າສະຫງວນໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜອງທຶນແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ເຄືອຄ່າຍປ່າສະຫງວນໃນ ສປປ ລາວ.

ການທົບທວນດຳລັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືທີ່ສ້າງຂຶ້ນລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ (AFD) ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນເພື່ອປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ໂຄງການ “ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ (ECILL)” ເປັນໂຄງການທີ່ມີໄລຍະເວລາ 4 ປີ ທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານ ແລະ ຕົວແບບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງກອບນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຊົນນະບົດໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງພວກເຂົາຢ່າງຍືນຍົງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສົ່ງເສີມຕົວແບບການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນໂດຍທີ່ຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນມີສິດສຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວກວມເອົາ 3 ພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນ ສປປ ລາວ ລວມມີ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ, ພູມີທັດປ່າສະຫງວນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າຣາມຊາເຊຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ສປປ ລາວ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ. ປະເທດລາວເປັນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຊະນິດພັນສະເພາະຖິ່ນ ແລະ ທີ່ໃກ້ສູນພັນ ເຊັ່ນ: ເສືອລາຍເມກ (Pardofelis nebulosa), ເສົາຫຼາ (Pseudoryx nghetinhensis) ແລະ ແຂ້ນໍ້າຈືດ (Crocodylus siamensis). ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ມີອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 6 ແຫ່ງ ເພື່ອອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດທີ່ສຳຄັນ, ຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍນີ້ ​ມີຕາງໜ້າຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ​ພາກ​ລັດ​ທັງຂັ້ນສູນກາງ ​ແລະ ​ແຂວງ ​ເຊັ່ນ: ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ກະຊວງ​ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ​ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍມີ ຕົວແທນຈາກສະຖາບັນການສຶກສາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃນຮ່າງດໍາລັດສະບັບນີ້.

Vientiane Capital, 18 May 2022 – The Department of Forestry (DOF) of the Ministry of Agriculture and Forestry held a national consultation workshop on 18 May 2022 among key stakeholders working to safeguard the nation’s protected areas with the finalization of the updated Decree on Protected Areas.

As Lao PDR continues to strive towards middle-income country status and economic recovery from the Covid-19 pandemic, the Government of Lao recognizes the importance of sustainable economic growth and the conservation of the nation’s key biodiversity areas to combat against threats resulting from rapid economic development and climate change.

The Decree on Protected Areas has been revised based on the promulgated Forestry Law in 2019 and the country’s renewed sustainable and green growth priorities and international commitments. Mr. Sousath Xayakhoummane, Director General of the Department of Forestry, praised the contribution made by all stakeholders engaged in the process of developing and finalizing the draft Decree as the context itself is very complex and sensitive, and it links to many sectors – not just forestry – which means many different decrees, laws and regulations need to be carefully considered to ensure the compliance and the highest interests of the country.

Mr. Xayakhoummane also acknowledged that the final draft Decree takes into consideration the uniqueness and characteristics of the country, while ensuring protected area management planning aligns with international standards. The approval of the PA Decree, expected to be August this year, will ensure long-term sustainable development and management of biodiversity through the integrated landscape management approach. This approach offers better planning and coordination across sectors and impacted communities. It also aims to empower protected area management institutions with improved authority and clearly describes the rights and obligations of guardian villages, while facilitating partnerships to sustainably finance the network of protected areas in Lao PDR.

The revision of the Decree is supported under a partnership formed between the European Union (EU), French Agency for Development (AFD) and The Wildlife Conservation Society in a joint effort to protect the country’s unique biodiversity and sustainable use of natural resources. The four-year “Ecosystem Conservation through Integrated Landscape Management in Lao PDR (ECILL)” Project utilizes an integrated landscape approach and green growth model, to support improved regulatory frameworks that secure Lao PDR’s forests, biodiversity and assist rural communities in sustainably managing their natural resources. The project promotes comanagement models where communities and local government gain increased voice and benefit, and private sector is engaged in sustainable business practice. The project covers three biodiversity-rich areas in Lao PDR, Nam Et-Phou Louey National Park, Bolikhamxay Protected Area Landscapes and the Xe Champhone Ramsar Wetland Complex in Savannakhet.

Lao PDR is well-known for its unique and rich biodiversity. It is home to numerous endemic and threatened species, such as the clouded leopard (Pardofelis nebulosa), saola (Pseudoryx nghetinhensis), and Siamese crocodile (Crocodylus siamensis). Lao PDR currently has six National Parks to provide for biodiversity, conserving important habitat, ecosystem balance and building resilience to climate change.

The final consultation workshop was attended by representatives from the government sectors at national and provincial level, such as: Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Nature Resources and Environment, Ministry of Energy and Mines, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Information, Culture and Tourism, and Ministry of Public Works and Transport. Academia, private sector and non-governmental organizations, international development counterparts and donors also participated and contributed their knowledge and expertise to the final revised draft.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ