ໜ້າຫຼັກ

ໂພຊະນາການຈະດີ ເມື່ອມີຜົວເປັນຊ່ວຍວຽກ Gender dads can heip

ໂພຊະນາການຈະດີ ເມື່ອມີຜົວເປັນຊ່ວຍວຽກ Gender dads can heip ...

ອາຫານທໍາມະຊາດ ກໍເປັນໂພຊະນາການທີ່ດີສໍາລັບເດັກ Wild food wisdom also for children

ອາຫານທໍາມະຊາດ ກໍເປັນໂພຊະນາການທີ່ດີສໍາລັບເດັກ Wild food wisdom also for children ...

ຜັກອີຮຸມ ສຸດຍອດຂອງຜັກໃບຂຽວ Moringa powder the green gold

ຜັກອີຮຸມ ສຸດຍອດຂອງຜັກໃບຂຽວ Moringa powder the green gold ...

ປາແຫ້ງບົດ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ Strong bones with fish powder

ປາແຫ້ງບົດ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ Strong bones with fish powder ...

ນໍາໃຊ້ສືອອນລາຍ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໂພຊະນາການ Digital power sharing stories online

ນໍາໃຊ້ສືອອນລາຍ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໂພຊະນາການ Digital power sharing stories online ...

ກິນເຂົ້າໜົມຫລາຍ ເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ Eating ultra processed foods can make you sick

ກິນເຂົ້າໜົມຫລາຍ ເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ Eating ultra processed foods can make you sick ...

ປະະຢັດເວລາເຮັດເຂົ້າປຽກໃຫ້ລູກ ເມື່ອໃຊ້ແປ້ງບົດອາຫານເສີມ Save time with premix

ປະຢັດເວລາເຮັດເຂົ້າປຽກໃຫ້ລູກ ເມື່ອໃຊ້ແປ້ງບົດອາຫານເສີມ Save time with premix ...

ສວນຄົວ ຄືພື້ນຖານ ສໍາລັບໂພຊະນາການທີ່ດີ Home gardens are roots for good nutrition

ສວນຄົວ ຄືພື້ນຖານ ສໍາລັບໂພຊະນາການທີ່ດີ Home gardens are roots for good nutrition ...

ທ່ານສາມາດຮີດເອົານໍ້ານົມແບ້ ສຳລັບໂພຊະນາການຂອງເດັກ Do you know You can milk your goats

ທ່ານສາມາດຮີດເອົານໍ້ານົມແບ້ ສຳລັບໂພຊະນາການຂອງເດັກ Do you know You can milk your goats ...

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ