ໜ້າຫຼັກ

MB Fumigation Audit Checklist

2. MB Fumigation Audit Checklist ...
Read More

Plant Quaranting Guidelines

3. Plant Quarantine Guidelinesພາຍຫຼັງການປະຕິບັດສັນຍາ ...
Read More

Report of review of current phytosanitary export procedures

Report of review of current phytosanitary export procedures ...
Read More

Treatment Provider-Audit Report

Treatment Provider - Audit Report ...
Read More

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ