FAO ສປປ ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ #IWD ໃນປີນີ້ ເພື່ອຄວາມໃສ່ໃຈໃນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ “ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວັນນີ້ ແມ່ນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ.”

ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ FAO ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານເພື່ອທຸກຄົນ ໂດຍການເພີ່ມລະດັບໂພຊະນາການ, ການປັບປຸງການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. FAO ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອ ການເຮັດວຽກໄປພ້ອມກັບຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມບົດບາດ ຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ.
FAO ສປປ ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ #IWD ໃນປີນີ້ ເພື່ອຄວາມໃສ່ໃຈໃນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ “ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວັນນີ້ ແມ່ນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ.”

Gender equality is central to FAO’s mandate of achieving food security for all by raising levels of nutrition, improving agricultural productivity and natural resource management, and improving the lives of rural populations. FAO can only achieve these goals if it simultaneously works towards gender equality and supports women’s diverse roles in agriculture and rural development.
FAO Lao PDR celebrate the International Women’s Day #IWD this year to strive and achieve “Gender Equality Today For a Sustainable Tomorrow”.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ