[English below] ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ FAO ຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ/MAF and FAO Join Forces to Drive Sustainable Livestock Transformation in Lao PDR

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ FAO ຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ

MAF and FAO Join Forces to Drive Sustainable Livestock Transformation in Lao PDR

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 7 ພະຈິກ 2023. ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (ກລປ), ພາຍໃຕ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6 ຫາ 7 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ.

ຂະແໜງລ້ຽງສັດມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະແໜງກະສິກຳຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 1/3 ຂອງມູນຄ່າເພີ່ມໃນຂະແໜງການ. ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກການລ້ຽງສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດລ້ຽງ ເຊິ່ງລວມທັງ ຊີ້ນ, ນົມ, ໄຂ່ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນບັນດາຕະຫຼາດໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ​ການ​ພັດທະນາ​ຕາໜ່າງ​ເສັ້ນທາງການສັນຈອນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ອະນຸ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ ​ແລະ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສັດລ້ຽງ. ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສັດລ້ຽງ​ສະເພາະໄປ​ ສປ ຈີນ ມີມູນ​ຄ່າສູງເຖິງ 54 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ຕໍ່​ປີ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ ສອງ ວັນ, ລະຫວ່າງ ວັນທີ 6 ແລະ 7 ພະຈິກ 2023, ເຊິ່ງແນໃສ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຊອກໂອກາດຕ່າງໆເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການຫັນປ່ຽນຂະແໜງລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງ. ມື້ທໍາອິດຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ການປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນການພັດທະນາລະບົບການຜະລິດອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ, ມີຄວາມທົນທານ ​ແລະ ມີ​ຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍອາຍກາກ​ບອນທີ່​ຕ່ຳ ແລະ ເພື່ອ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ​ປີ 2030 ຢູ່ ສປປ ລາວ. ອີງຕາມການສົນທະນາ ແລະ ການວິເຄາະຈາກມື້ທໍາອິດ, ມື້ທີ ສອງ ສຸມໃສ່ການກໍານົດບູລິມະສິດການລົງທຶນສໍາລັບການຄ້າສັດລ້ຽງທີ່ກ້າວໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນແບບຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ. ເປົ້າໝາຍ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະຫວ່າງ​ພາກ​ລັດ-​ເອກະ​ຊົນ ເພື່ອ​ອະນາຄົດ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກຂຶ້ນໃຫ້​ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ​ແລະ ຈັດເປັນບຸລິມະສິດ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ກາວີພອນ ພຸດທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ໄດ້ຊົມເຊີຍອົງການ FAO ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເປັນໄລຍະຫຼາຍກວ່າ 5 ທົດສະວັດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ປະຊາຊົນລາວ. ທ່ານ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງມີແຜນແມ່ບົດໃນການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ເພື່ອຮອງຮັບການຫັນປ່ຽນການພັດທະນາການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງ. ໝາກຜົນອັນ​​ສູງ​ສຸດ​ຂອງແນວຄວາມຄິດ​ລິ​ເລີ່​ມນີ້​ຈະ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ​​ການ​ພັດທະນາຊົນນະບົດ ​ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ. ທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດຮ່ວມທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນຜ່ານການສົນທະນາລະດັບຊາດຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງ ບູລິມະສິດໃນການລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດໄປສູ່ການຜະລິດແບບເປັນສິນຄ້າທີ່ຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ດຣ. ທະນະວັດ ທຽນສິນ, ຫົວໜ້າພະແນກການຜະລິດ ແລະ ສຸຂະພາບສັດຂອງອົງການ FAO ໄດ້ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນຍາວນານຂອງອົງການ FAO ທີ່ມີຕໍ່ກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມວັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊາວກະສິກອນນັບເປັນລ້ານໆຄອບຄົວ. ທ່ານ ດຣ. ທະນະວັດ ທຽນສິນ ​ໄດ້​ຢໍ້າເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍຜ່ານ​ຂະ​ແໜງ​​ລ້ຽງ​ສັດ ​ໂດຍການ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນສົ່ງເສີມ​ການຫັນ​ປ່ຽນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ​ຍັງໄດ້ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ການ​ຫັນປ່ຽນ​ດັ່ງກ່າວຈະ​​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ​​ພ້ອມກັບການຮັບປະກັນ​ໂພຊະນາການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ທີ່ດີ ​ແລະ ໂອກາດ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ​ຊຸກຍູ້​ລະບົບ​ກະສິກຳການຜະລິດອາຫານ​​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ, ປະກອບສ່ວນ​ຊຸກຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ການພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ.

ຕໍ່ແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ, ອົງການ FAO ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດສະມາຊິກເພື່ອສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນຟ້າອາກາດໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນນີ້ລວມທັງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກແກ່ປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງ, ເຊິ່ງກວມເອົາແບບແຜນການລ້ຽງສັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບອາກາດ. ອົງການ FAO ຍັງ​ຈັດແຜນການ​ຝຶກອົບຮົມ ​ແລະ ກອງ​ປະຊຸມຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຍົກ​ສູງ​​ຄວາມ​ອາດສາມາດ​ຂອງ​ຊາວ​ກະສິກອນ, ສີມືແຮງງານ ​ແລະ ບັນດາ​ນັກ​ວາງ​ແຜນນະ​ໂຍບາຍ​ເພື່ອນຳໃຊ້​ເຕັກນິກ​ການ​ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ອົງການ FAO ຍັງຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການແລກປ່ຽນກໍລະນີສຶກສາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັດລ້ຽງເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ/ການປັບຕົວຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການ FAO ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃນລະບົບການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ລວມທັງການພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ປຶກສາຫາລື​ລະດັບ​ຊາດທີ່ຈັດຂຶ້ນ​ເປັນ​ເວລາ 2 ວັນ​ນີ້ ໄດ້ມີ​ຕົວ​ແທນຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ​ຫຼາຍ​ກະຊວງ ທັງຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ, ກະຊວງ​ການ​ເງິນ, ກະຊວງ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ, ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ບໍລິສັດແປຮູບຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ສະມາຄົມເອກະຊົນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານໂລກ, UNDP, USAID, World Vision ແລະ CARE International.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

Related links:

 • Global Health Security Agenda
 • FAO One Health
 • FAO Antimicrobial Resistance
 • MAF and FAO Join Forces to Drive Sustainable Livestock Transformation in Lao PDR

  Vientiane Capital, Lao PDR – 7 November 2023 – The Department of Livestock and Fisheries (DLF) under the Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), with support from the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, organized the National Dialogue on Investment in Sustainable Livestock Transformation in Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) from 6-7 November 2023.

  Livestock plays a pivotal role in the Lao PDR’s agriculture sector, contributing to over one-third of the sector’s value added. The demand for livestock and livestock products, including meat, milk, egg, among others, is rapidly increasing both domestically and in neighbouring markets, particularly China and Vietnam. This growth is fuelled by the development of a regional road network throughout the Greater Mekong Subregion and bilateral agreements between Lao PDR and its neighbours on livestock export. Livestock exports to China alone are valued at approximately USD 54 million annually.

  The two-day national dialogue, held on 6–7 November 2023, aimed to address the challenges and opportunities for promoting investment in transforming the sustainable livestock sector. The first day focused on contributing to more effective, inclusive, sustainable, resilient, and low-carbon agrifood systems in Lao PDR to achieve the 2030 Sustainable Development Goals. Building upon the discussion and analysis from the first day, the second day focused on identifying priority investment for livestock commercialisation towards sustainable transformation in Lao PDR. Strategic public-private partnership and roadmap for the future were also highlighted and prioritized.

  During the workshop, Mr. Kaviphone Phouthavong, Director General of the Department of Livestock and Fisheries, Ministry of Agriculture and Forestry, praised FAO for its close collaboration over 5 decades and support to the people of Lao PDR. He also emphasized the urgent need for a Livestock Development Master Plan with National Plan of Action to support sustainable livestock development transformation. The ultimate outcomes of this initiative will ensure food security, inclusive rural development, and climate resilience in country and beyond, mentioned the Director General. He acknowledged that a shared vision and strategies developed through this national dialogue will facilitate and gain commitment from all stakeholders, while priorities for mobilization of technical and financial resources will be established to support and realize the sustainable livestock transformation in Lao PDR.

  Dr. Thanawat Tiensin, Director of FAO Animal Production and Health Division, affirmed FAO’s long-standing commitment to the Government of Lao PDR to ensure food safety, food security and the economic wellbeing of millions of farming households. He recognized the significance of future contribution to be made through the livestock sector, and thus acted as a change actor to support the transformation. Dr. Tiensin emphasized that such transformation must be sustainable while ensuring essential nutrients, livelihoods, and economic opportunities for millions of people. It needs to promote the long-term availability of the agrifood system, protect natural resources, enhance economic resilience, increase productivity, reduce production costs, enhance market competitiveness, and ultimately contribute to economic growth and rural development.

  FAO plays a crucial role in supporting its member countries to promote sustainable livestock production and climate actions through various interventions and initiatives. This includes providing technical assistance to countries, like Lao PDR, in the development and implementation of policies and strategies for sustainable livestock production, encompassing climate-smart livestock practices. FAO also conducts training programs and workshops aimed at enhancing the capacity of farmers, extension workers, and policymakers to adopt climate-friendly livestock production techniques. FAO also fosters the exchange of knowledge and experiences among countries, with a focus on promoting best practices and sharing successful case studies related to sustainable livestock production and climate change mitigation/adaptation. In addition, FAO supports research and innovation in livestock production systems, including the development and dissemination of climate-smart techniques and practices.

  This two-day national dialogue workshop was well attended by representatives from various ministries, both national and provincial levels, such as the Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Industry and Commerce, Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Natural Resources and Environment. Other stakeholders that can impact the sustainable livestock transformation also participated in the event, including local universities, private livestock processing companies and associations, UN agencies and development partners, namely the World Bank, UNDP, USAID, World Vision and CARE International.

  *********************

  Lao Media Contact Person/s:

  Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

  Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

  Related links:

   

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ