ໜ້າຫຼັກ

ຂໍ້ກໍານົດ ເງື່ອນໄຂສຸຂານາໄມ ກ່ຽວກັບການກັກກັນ ແລະ ກວດສຸຂະພາບສັດໃຫຍ່ ທີ່ຈະສົ່ງອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ

ຂໍ້ກໍານົດ ເງື່ອນໄຂສຸຂານາໄມ ກ່ຽວກັບການກັກກັນ ແລະ ກວດສຸຂະພາບສັດໃຫຍ່ ທີ່ຈະສົ່ງອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ...
Read More

ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສັດໃຫຍ່ ແລະ ມາດຕະຖານຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ທີ່ຈະສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ

 ໃນ ປີ 2020 ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກແນະນໍາ ເລກທີ 0807/ກລປ, ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2020, ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສັດໃຫຍ່ ແລະ ມາດຕະຖານຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ທີ່ຈະສົ່ງອອກຈາກ ...
Read More

ກອງປະຊຸມ ກະກຽມໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນ ນະບົດ (ລພຊ) ໄລຍະ 2

ກອງປະຊຸມ ກະກຽມໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ) ໄລຍະ 2 ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ) ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່​ສະໜັບສະ​ໜູນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ ...
Read More

ຟັງຊັນໃໝ່ ໃນລະບົບການບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດໃນປະເທດລາວ (LaCSA) ກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນໄພແຫ້ງແລ້ງລະດັບຊາດ/Laos Climate Services for Agriculture (LaCSA) now includes National Level Drought Alerts

[English below] ຟັງ​ຊັນ​ໃໝ່ ໃນ​ລະ​ບົບການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ (LaCSA) ກ່ຽວ​ກັບ​​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ຫຼັງ​ຈາກ 03 ປີ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງລະ​ບົບການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ (LaCSA) ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ກະ​ສິ​ກຳ​ດິ​ຈິ​ຕ໋ອນ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ, ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ແລະ ຖ່າຍ​ທອດ​ຜ່ານ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ຊຸມ​ຊົນ, ໂປ​ສ​ເຕີ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ, ການ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ, ...
Read More

ການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ““ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການສົ່ງອອກກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ”” ສະຖາບັນກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 06 ກັນຍາ 2022 ໂຄງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກຳ: ຂະຫຍາຍກອບເວທີການກະເສດເຂດຮ້ອນ (TAP-AIS, GCP/GLO/017/EC)/Policy Dialogue on “Maximizing benefits of agriculture exports of Lao PDR” NAFRI, Vientiane Capital, Lao PDR, 06 September, 2022 Developing Capacities in Agriculture Innovation Systems: Scaling up a Tropical Agriculture Platform Framework (TAP AIS Project, GCP/GLO/017/EC)

[English below] ການ​ສົນທະນາ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ກ່ຽວ​ກັບ ““​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດສູງ​ສຸດຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະສິກຳ ​ຢູ່ ສປປ ລາວ”” ສະຖາບັນກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 06 ກັນຍາ 2022 ໂຄງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກຳ: ...
Read More

ໂຄງການການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ECILL ເອກອ້າງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ EU, ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ AFD ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS/ECILL project showcased its natural heritage through the work supported by the EU, AFD and WCS

ໂຄງການການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ECILL ເອກອ້າງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ EU, ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ AFD ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2022. ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ...
Read More

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-22 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານຂຶ້ນ, ...
Read More

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ