23 ບ້ານຂອງເມືອງຊໍາໃຕ້, ແຂວງ ຫົວພັນ ປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມຈາກເງິນຕົ້ນທຶນໝູນວຽນ ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ

ໃນລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນທັນວາ ປີ 2021 ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອກັນ (ກຊກ) ໃນ 23 ບ້ານ ຂອງເມືອງ ຊໍາໃຕ້, ແຂວງ ຫົວ​ພັນ ໄດ້ປ່ອຍ​ເງິນກູ້​ຢືມຈາກເງິນຕົ້ນທຶນໝູນວຽນ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອກັນ (ກຊກ) ຈຳ​ນວນ 685 ຄົນ (ຍິງ 684 ຄົນ) ເພື່ອໄປເຮັດກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ເຊັ່ນ: ລ້ຽງສັດປີກ, ລ້ຽງຫມູ, ລ້ຽງແບ້, ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງມ້ອນ, ຕໍ່າຫູກ ແລະ ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ເປັນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 1.021.552.000 ກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 0,5% ຕໍ່ເດືອນ ເຊຶ່ງການຊໍາລະເງິນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ແມ່ນກໍານົດ 1 ປີ ຈຶ່ງຈະເກັບເງິນກູ້ຄືນ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ອື່ນຢືມຕໍ່. ລາຍລະອຽດການກູ້ຢືມຂອງສະມາຊິກ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອກັນ (ກຊກ) ເພື່ອເຮັດກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໃນ​ນັ້ນມີ 26 ຄົນ ຢືມເງິນ 34.200.000 ກີບ ເພື່ອລ້ຽງແບ້; 341 ຄົນ ຢືມເງິນ 557.952.000 ກີບ ເພື່ອລ້ຽງໝູ; 224 ຄົນ ຢືມເງິນ ຈຳ​ນວນ 280.900.000 ກີບ ເພື່ອລ້ຽງສັດປິກ; 86 ຄົນ ຢືມເງິນ ຈຳ​ນວນ 126.000.000 ກີບ ເພື່ອຕໍ່າຫູກ ແລະ 8 ຄົນ ຢືມເງິນ ຈຳ​ນວນ 22,500,000 ກີບ ເພື່ອປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ.

ຄາດວ່າສະມາຊິກ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອກັນ (ກຊກ) ທັງໝົດ 685 ຄົນ ທີ່ກູ້ຢືມເງິນ​ໃນຈໍານວນ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ເພື່ອໄປເຮັດກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆນັ້ນ ຈະມີກໍາໄລປະມານ 50% ຂອງເງິນຕົ້ນທຶນ ຫລັງຈາກທີ່ສົ່ງເງິນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແລ້ວ. ເຊິ່ງ​ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ກອງທຶນກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອກັນ (ກຊກ) ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ສະມາຊິກ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອກັນ (ກຊກ) ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສາ​ມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ