ອົງການ FAO ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າຢູ່ແຂວງອັດຕະປື/FAO workshops held to discuss rice-cum-fish farming in Attapeu Province

ອັດ​ຕະ​ປື, ສ​ປ​ປ ລາວ – ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ຮ່ວມກັບ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (DLF), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 ຫາ 8 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ (ກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລະບົບກະສິກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື” (Climate REAL), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ KOICA.

ອົງການ FAO ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບເດີມການປະຕິບັດຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ລ້ຽງປາ ຫຼື ສັດນ້ໍາອື່ນໆໃນນາເຂົ້າ ເຊັ່ນ: ກົບ ເພື່ອກິນແມງໄມ້ ແລະ ບົ້ງ ແລະ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ປັບປຸງທາດອາຫານໃນນາເຂົ້າ ແລະ ການລ້ຽງສັດນ້ຳໃນນາເຂົ້ານີ້ໄດ້ຫຼຸດຈໍານວນລົງໃນໄລຍະຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກວິທີການປູກເຂົ້າໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວມີການປັບປຸງຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ມີລັກສະນະຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊີວະນາໆພັນ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໄດ້ມີການສົນທະນາກັບວິຊາການພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ລວມທັງຊາວກະສິກອນຕົວແບບ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ ໂຄງ ການທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີສໍາເລັດຜົນມາແລ້ວຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍອົງການ FAO. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ການສາທິດ. ໂຮງຮຽນຊາວກະສິກອນ (Farmer-Field-School ຫຼື FFS) ທິ່ໄດ້ຖືກສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນໃກ້ກັບສວນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຊາວກະສິກອນພົບປະກັນເປັນປະຈໍາອາທິດເພື່ອການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສົນທະນາຢ່າງກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ການລະດົມສະໝອງຫາວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບການປັບປຸງການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜັບສະໜູນມີຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທັງໝົດ 103 ຄົວເຮືອນ ໃນ 7 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍຜ່ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຂອງໂຄງການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕີບັດກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້. ນອກຈາກການຂາຍເຂົ້າທີ່ປູກຈາກທົ່ງນາແລ້ວ, ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າແມ່ນສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຍັງຊ່ວຍຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາ ຫານ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຊາວນາມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກການຂາຍປາ ຫຼື ສັດນ້ຳ ທີ່ລ້ຽງຢູ່ໃນທົ່ງນາ ແລະ ຍັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດອີກດ້ວຍ.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Jiheun Haylie Kim, Project Manager – jiheunhaylie.kim@fao.org

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

Attapeu, Lao PDR – The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), together with the Department of Livestock and Fisheries (DLF) of the Ministry of Agriculture and Forestry, successfully organized a series of consultation workshops in Sanamxay District, Attapeu Province, between 4 and 8 May 2022, for the rice-cum-fish farming (Integrated Farming) activity as a part of the “Building Climate-Resilient and Eco-friendly Agriculture Systems and Livelihoods” (Climate REAL) project, funded by Korea International Cooperation Agency (KOICA).

FAO is helping farmers to rediscover rice-fish culture, a traditional Asian practice where fish, or other aquatic animals like frogs, eat the insects and worms and the water is then used to fertilize rice and other crops. This practice has fallen away in recent times due to the intensification of rice production and pesticide use but is being reintroduced to promote species diversification and biodiversity.

The consultation workshops involved discussions with Provincial and District Agriculture and Forestry Offices as well as farmer representatives and village authorities on lessons learned from a similar project successfully implemented by FAO in Savannakhet Province. The workshops were then followed by site visits to demonstration farms. Farmer-Field-School (FFS) will be established around these farms, which is when farmers meet for weekly participatory hands-on group learning, frank discussion of problems and brainstorming of solutions for improved practices.

A total of 103 beneficiary households in seven target villages of Sanamxay District have been identified through the project baseline survey for participation in this activity. In addition to selling rice from the paddy fields, rice-cum-fish farming will assist with food security by allowing farmers to earn extra income from selling fish or aquatic animals raised in the rice paddy fields and also reducing the need for fertilizer and pesticides.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Jiheun Haylie Kim, Project Manager – Jiheunhaylie.Kim@fao.org

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

 

News by: MAF Media Team

ທ່ານສາມາດ ຕິດຕາມຂ່າວສານຜ່ານທາງ

#FacebookPage: ຂ່າວສານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

#YouTube: ລາຍການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

Official Website :www.maf.gov.la

ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວຊ່ອງ1 ແລະ ຊ່ອງ 3

ຕິດຕໍ່ເອົາຂ່າວ ແລະ ລົງໂຄສະນາ ໄດ້ທີ່ເບີ 021 410154 ຕາມໂມງລັດຖະການ

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ