ສະຫຼຸບຜົນການປຶກສາຫາລືເບື້ອງຕົ້ນ ການກະກຽມໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງຊຸມຊົນ Community Livelihood Enhancement and Resilience Project (CLEAR) ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານ ທະນາຄານໂລກ

ປະຕິບັດຕາມໜັງສືແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ຄັ້ງວັນທີ 2 ມີນາ  2022 ຄະນະຊ່ຽວຊານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເບີກຮາດ (Benjamin Burckhart) ຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ທ່ານ ນາງ ປາຕຣິເຊຍ ເຟີນັນເດສ  (Patricia Fernandes) ຮອງຫົວໜ້າຄະນະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ປຶກສາຫາລືເບື້ອງຕົ້ນ ການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍຄື: ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງຊຸມຊົນ (CLEAR) ນັບແຕ່ວັນທີ 9-18 ມີນາ 2022 ໂດຍໄດ້ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍຢ່າງໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ.

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ຂອງການປຶກສາຫາລືການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອກໍານົດທິດທາງ ແລະ ກອບວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍການທົບທວນຄືນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ.

ການປຶກສາຫາລືການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນໃນຮູບແບບອອນລາຍທັງໝົດ ເຊິ່ງທາງຄະນະທີມງານຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ດໍາເນີນການປະຊຸມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 10 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ ຕາມວາລະທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດລົງ ດ້ວຍການຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການປຶກສາຫາລືກະກຽມໂຄງການໃໝ່ດັ່ງກ່າວ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 18 ມີນາ 2022 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ປອ ເພັດ ພົມພີພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວຽງສະໄໝ ສະຣິດທິຣາດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຫົວໜ້າກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແລະ ບັນດາຊ່ຽວຊານ, ວິຊາການຫຼັກແຫຼ່ງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ  ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ລວມທັງໝົດ 23 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການປຶກສາຫາລື ທ່ານ ປອ ເພັດ ພົມພີພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ຄະນະຈາກທະນາຄານໂລກ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືກະກຽມໂຄງການ CLEAR ຈາກ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເບີກຮາດ ຫົວໜ້າຄະນະກະກຽມໂຄງການ ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງການກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ວ່າໄດ້ຮັບໝາກຜົນເປັນໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ, ບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອເນັ້ນໃສ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ, ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 5 ອົງປະກອບ ຄື: (1) ການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ; (2) ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ; (3) ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ; (4) ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ (5) ການຕອບສະໜອງທຶນເມື່ອເກີດເຫດການສຸກເສີນ.

 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ວຽງສະໄໝ ສະຣິດທິຣາດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ກໍໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງທິມງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະກອບສ່ວນສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງບັນດາໜ້າວຽກ, ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ຢ່າງລະອຽດ ຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃນການອອກແບບໂຄງການ CLEAR. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຈະກໍານົດໃນໂຄງການ  CLEAR ນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນນະໂຍບາຍພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການ ຂອງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ການກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນໜ້າ​ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະສາມາດສະເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ຮັບຮອງເອົາໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນເດືອນເມສາ ປີ 2023 ແລະ ຫວັງວ່າ ໃນການປຶກສຶກສາຫາລືການກະກຽມໂຄງການໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022 ນີ້ ທິມງານຄະນະກະກຽມໂຄງການ ຈະສາມາດເດີນທາງໄປທ້ອງຖີ່ນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໄດ້. ພ້ອມ​ກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໜັງສືຮັບຮອງການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງເປັນທາງການຈາກລັດຖະບານລາວ ໂດຍຜ່ານກະຊວງການເງິນ ໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

 

ໄລຍະສຸດທ້າຍ ຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ເພັດ ພົມພິພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕີລາຄາສູງຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດໃນການກະກຽມໂຄງການ CLEAR ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ທີ່ກໍານົດໄວ້. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍຄືການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜ່ານການຮັບຟັງການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເບີກຮາດ ກໍໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄະນະກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງເລີກລະອຽດສົມຄວນ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ-ວິໃຈ ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຈະດັດປັບໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ CLEAR ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບ 5 ອົງປະກອບ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ