ຄວາມສ່ຽງອຸຕຸກະເສດ ອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ແລະ ໜາວເຢັນ ເມື່ອໃດມັນເກີດຂຶ້ນ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮ່ວມມືເຮັດວຽກປະສານງານ ກັບກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກົມປູກຝັງ (ສູນປ້ອງກັນພືດ), ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້. ໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ການສະ​ໜັບສະ​ໜູນທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກ ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ​ການກະ​ເສດແຫ່ງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາຊາດ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ລະບົບອຸຕຸກະເສດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນລະບົບ ເ​ວັບ​ໄຊ໌ ແລະ ​ແອັບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ໆມີອິນເຕີເນັດ ໂດຍຜ່ານທາງໂມບາຍໂຟນ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້. ການບໍ​ລິ​ການຂໍ້​ມູນອຸ​ຕຸ​ກະ​ສິກຳກໍ່ແມ່ນອົງປະ​ກອບເຫຼັກອັນໜຶ່ງຂອງລະ​ບົບ ທີ່ປະ​ກອບດ້ວຍ ບົດຂ່າວອຸ​ຕຸກະ​ເສດ (ປະ​ຈຳອາທິດ ແລະ ປະ​ຈຳເດືອນ), ດັດສະ​ນີອຸ​ຕຸກະ​ເສດ, ແລະ ແຜນທີ່ຄວາມສ່ຽງສະ​ພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ອາກາດຮ້ອນເອົ້າ. ບັນດາຄວາມສ່ຽງອຸ​ກະ​ເສດທັງໜົດ ມີ 6 ດັດ ສະນີຕົວຊີ້ວັດ: ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສະ​ສົມ​ປະ​ຈຳ​ວັນ ຫຼື GDD, ນ້ຳຝົນ, ໄພ​ແຫ້ງແລ້ງ, ອາດກາດຮ້ອນເອົ້າ, ອາກາດໜາວເຢັນ, ແລະ ສັດລ້ຽງກັ​ບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ.

ມາດຖານການກຳນົດຄ່າດັດສະ​ນີຄວາມສ່ຽງອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ແມ່ນຈະ​ນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງປະ​ມວນຜົນທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຄຳ ສັ່ງປະ​ມວນຜົນການແຈກຢາຍທາງສະ​ຖິ​ຕິຂອງອຸນຫະ​ພູມຕ່ຳສຸດ (Daily TMAX Climatology Distribution Function) ເຊິ່ງອຸນຫະ​ພູມສູງສຸດຈະ​ເປັນຕົວປ້ອນປະ​ມວນຜົນ; ມາດຖານການກຳນົດຄ່າດັດສະ​ນີຄວາມສ່ຽງອາກາດ ໜາວເຢັນ ແມ່ນຈະ​ນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງປະ​ມວນຜົນທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຄຳສັ່ງປະ​ມວນຜົນການແຈກຢາຍທາງສະ​ຖິ​ຕິຂອງອຸນຫະ​ພູມ ຕ່ຳສຸດ (Daily TMIN Climatology Distribution Function) ເຊິ່ງອຸນຫະ​ພູມຕ່ຳສຸດຈະ​ເປັນຕົວປ້ອນປະ​ມວນຜົນ  ໂດຍນຳໃຊ້ຄ່າມາດຖານການບ່ຽງເບນທາງສະ​ຖິ​ຕິ (Standard Deviation or sd) ຈັດຄ່າດັດສະ​ນີອອກ ເປັນຄວາມສ່ຽງ 3 ລະ​ດັບ ຄື: 1*sd ຄວາມສ່ຽງລະ​ດັບຕ່ຳ, 1-2*sd ຄວາມສ່ຽງລະ​ດັບປານ​ກາງ, >2*sd ຄວາມສ່ຽງລະ​ດັ​ບສູງ.

ຈ​າກການປະ​ມວນຜົນແບບຈຳລອງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໃນລະ​ບົບຫຼັກຊາ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຄ່າດັດສະ​ນີຄວາມສ່ຽງຄາດຄະ​ເນ 7 ວັນລ​ວ່ງໜ້າ ທີ່ສະ​ແດງເປັນແຜນວາດທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເພື່ອເປັນການເຕືອນລະ​ດັ​ບຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ຊາວກະ​ສິກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ ໃຫ້ມີການກຽມພ້ອມວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບສະ​ພາບຄວາມສ່​ຽງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຜົນເສຍຫາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດແກ່ຜົນລະ​ປູກ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງຊາວກະ​ສິກອນ.

ສະ​ພາບອາກາດໜາວເຢັນເປັນປັດໃຈ​ອັນສຳຄັນໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນຜະ​ລິດກະ​ສິກຳ, ການຕິດຕາມ ສະ​ພາບຄວາມສ່ຽງໜາວເຢັນ ແມ່ນອີງ​ໃສ່ສະ​ພາບອຸນຫະ​ພູມຕ່ຳ​ສຸດ ໂດຍຄວາມສ່ຽງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ​ໃສ່, ເມື່ອໃດທີ່ ຄ່າປະ​ມວນຜົນໃນລະ​ດັບປານກາງ 1-2*sd ແລະ ລະ​ດັບສູງ >2*sd. ການຕິດຕາມສະ​ພາບຄວາມສ່ຽງໜາວເຢັນ ແມ່ນ ອີງ​ໃສ່ສະ​ພາບອຸນຫະ​ພູມສູງ​ສຸດ ໂດຍຄວາມສ່ຽງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ​​ໃສ່ ຫຼື ການປະ​ກົດຕົວຄວາມສ່ຽງອາກ​າດຮ້ອນເອົ້າ, ເມື່ອໃດທີ່ຄ່າປະ​ມວນຜົນໃນລະ​ດັບປານກາງ 1-2*sd ແລະ ລະ​ດັບສູງ >2*sd.

ໃນບົດຂ່າວອຸ​ຕຸກະ​ເສດປະ​ຈຳອາທິດສະ​ບັບວັນທີ 11-17 ມັງກອນ 2022 ຂອງເມືອງ ທ່າແຕງ, ແຂວງ ເຊກອງ, ພາກຄວາມສ່ຽງອຸ​ຕຸກ​ະ​ເສດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ມີລະ​ດັບຄວາມສ່ຽງໃນລະ​ດັບປານກາງ ເຊິ່ງກົງກັບແຜນວາດສະ​ແດງຄວາມ ສ່ຽງສະ​ພາບອາ​ກາດໜາວເຢັນ ທີ່ສະ​ແດງຄ່າຄາດຄະ​ເນລະ​ດັບຄວາມສ່ຽງໃນລະ​ດັບ 2, ໃນວັນທີ 11, 13, ແລະ 14 ມັງ ກອນ 2022 ນີ້ຖືວ່າເປັນຂໍ້​ມູນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະ​ສິກຳ ນຳໄປແນະນຳເຜີຍແພ່ໃຫ້ຊາວກະ​ສິກອນ ໃຫ້ສາ​ມາດວາງ ແຜນ ແລະ ກະ​ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບສະ​ພາບຄວາມສ່ຽງລ່ວງໜ້າ. ສຳລັບຂໍ້​ມູນອຸ​ຕຸກະ​ເສດຂອງເມືອງອື່ນໆ ແມ່ນ ທ່ານສາ​ມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນລະ​ບົບອຸ​ຕຸກ​ະ​ເສດ ຕາມທີ່ຢູ່ເວັບ​ໄຊ໌ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ:

ລະບົບຫຼັກຊາແມ່ນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ໂຄງການໃຫ້ທືນໂດຍກອງທືນສິ່ງແວດລອ້ມໂລກ ຂອງອົງການ FAO ຜ່ານໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອການປັບໂຕກັບການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ (SAMIS).

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ້ຫຼັກຊາ:  www.lacsa.net

ລະບົບເອບປຼີເກເຊີນແອນດຼອຍ:   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fao.lacsa_app

ລະບົບເອບປຼີເກເຊີນ ແອບໂປ້:  https://apps.apple.com/sg/app/lacsa/id1573693442

ຂໍ້ມູນປັບປູງເປັນປະຈຳສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່:   https://www.facebook.com/samisdmh.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ