ຂໍ້ມູນລາຍງານການລະບາດສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ຕາມເວລາຈິງ ຈາກລະບົບອຸຕຸກະເສດ ສປປ ລາວ.

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮ່ວມມືເຮັດວຽກປະສານງານກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະ ນາຊົນນະບົດ, ກົມປູກຝັງ (ສູນປ້ອງກັນພືດ), ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້. ຮວ່ມກັນພັດທະນາລະບົບ ບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ການສະ​ໜັບສະ​ໜູນທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກ ຈາກອົງການ ອາຫານ ແລະ​ ການກະ​ເສດແຫ່ງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາຊາດ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ຂໍ້​ມູ​ນຈາກສູນປ້ອງກັນພືດ (PPC) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະ​ເພດ​ຊະ​ນິດພະ​ຍາດພືດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູ​ພືດອື່ນ ຂອງແຕ່ລະ​​ຊະ​ນິດພືດ ພ້ອມທັງຄຳແນະນຳການຄຸ້ມຄອງຈັດການກັບສັດຕູ​ພືດດັ່ງກ່າວ ບັນດາຂໍ້​ມູນທັງໝົດນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການສັງລວມ, ຄົ້ນຄົ້​ວາກວດ​ກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັດເປັນລະ​ບົບ ໂດຍຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ ສູນປ້ອງກັນພືດ ພາຍ​ໃຕ້ການຊີ້ນຳທາງດ້ານເຕັກນິກ ຈາກຊ່ຽວຊານສາ​ກົນຂອງໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະ ບົບຕິດຕາມ ແລະ  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອການປັບໂຕກັບການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະ ບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ (SAMIS), ຂໍ້​ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້​ຮັບການພັດທະ​ນາ ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບຖານຂໍ້​ມູນ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້​ມູນອຸ​ຕຸກະ​ເສດຂອງລະ​ບົບ ຫຼັກຊາ.

ຂໍ້​ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຂໍ້​ມູນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຊາວກະ​ສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະ​ກອບອາຊີບກະ​ສິ ກຳ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້​ມູນກ່ຽວກັບການລະ​ບາດ ເພື່ອຈະ​ໄດ້ວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະ​ກັດກັ້ນໃຫ້ທັນເຫດການ, ໃນ ລະ​ບົບອຸ​ຕຸກະ​ເສດຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແມ່ນພັດທະ​ນາລະ​ບົບຖານຂໍ້​ມູນ ແລະ ຄຳສັ່ງການຄຸ້ມຄອງຈັດການຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວ ກັບສັດຕູ​ພືດແມງໄມ້ (ການປ້ອນຂໍ້​ມູນເຂົ້າ ແລະ ການເອົາຂໍ້​ມູນອອກຈາກລະ​ບົບ) ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນລະ​ບົບຍັງໄດ້ພັດ ທະ​ນາຄຳສັ່ງ ການປະ​ມວນຜົນແບບຈຳລອງ ຄາດຄະ​ເນການລະ​ບາດຂອງສັດຕູ​ພືດແມງໄມ້ ໄລ​ຍະ 1 ອາທິດ ຫາ 1 ເດືອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄຳສັ່ງການລາຍງານ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້​ມູນໃຫ້ແກ່ຊາວກະ​ສິກອນ ໃນຮູບແບບທີ່ເຂົ້າໃຈ ງ່າຍ ແລະ ປະ​ຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະ​ສິດທິ​ຜົນ ຜ່ານບົດຂ່າວອຸ​ຕຸກະ​ເສດປະ​ຈຳອາທິດ ແລະ ປະ​ຈຳເດືອນລ່ວງໜ້າ.

ຂໍ້​ມູນການລະ​ບາດພະ​ຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຕາມເວ​ລາຈິງ ແມ່ນພາລະ​ບົດ​ບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍ ກົງ ຂອງສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມ​ປູກ​ຝັງ, ກະ​ຊວງກະ​ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງທາງສູນແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນ ດາຫ້ອງການກະ​ສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ເມືອງ ແລະ ພະ​ແນກກະ​ສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ແຂວງ ທົ່ວປະ​ເທດ ໃນການເກັບກຳຂໍ້​ມູນທຸກຄັ້ງ ເມື່ອມີສະ​ພາບການລະ​ບາດໃນທ້ອງຖິ່ນ ບັນດາເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຈະລາຍງານມາຫາສູນປ້ອງກັນພືດ ຢູ່ສູນກາງ ແລ້ວທາງສູນຈະ​ເປັນຜູ້ສັງລວມຂໍ້​ມູນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ, ເຜີຍແຜ່ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປ້ອນເຂົ້າໃນລະ​ບົບ LaCSA. ປັດຈຸ​ບັນໄດ້ມີ LaCSA-APP ເຊິ່ງຊາວກະ​ສິກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະ​ສິກຳຂັ້ນເມືອງ ສາ​ມາດ ປ້ອນຂໍ້​ມູນການລະ​ບາດສັດຕູ​ພືດແມງໄມ້ ຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນເອງເຂົ້າໃນລະ​ບົບ ຜ່ານ APP ໄດ້ຢ່າງສະ​ດວກ ແລະ ພະ​ນັກງານເຕັກນິກຂອງສູນປ້ອງກັນພືດ ຈະ​ເປັນຜູ້ກວດສອບ ແລະ ອະ​ນຸ​ມັດຂໍ້​ມູນເພື່ອຮັບປະ​ກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ.

ການເກັບຂໍ້​ມູນເຂົ້າໃນລະ​ບົບ ແມ່ນໄດ້ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດມາແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງຂໍ້​ມູນການລາຍ ງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຖານຂໍ້​ມູນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສາ​ທາ​ລະ​ນ​ະ. ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການເຫັນດີເປັນເອ​ກະ​ພາບກັນ ລະ​ຫວ່າງ ສູນປ້ອງກັນພືດ ແລະ ໂຄງ​ການ SAMIS ເພື່ອ ເປີດນຳໃຊ້ຂໍ້​ມູນດັ່ງກ່າວອອກສູ່ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ໂດຍຜ່ານລະ​ບົບອຸ​ຕຸກະ​ເສດ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ, ຊຶ່ງຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໄປສາ​ມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້​ມູນການແຈ້ງເຕືອນ ການລະ​ບາດສັດຕູ​ພືດແມງໄມ້ ແບບບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍໃດໆ, ລາຍການແຈ້ງ ເຕືອນດັ່ງກ່າວ ປະຈຸ​ບັນແມ່ນສຳລັບ 6 ພືດຫຼັກ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ກ້ວຍ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ຜັກກາດ ແລະ ກາເຟ ໂດຍທ່ານ ສາ​ມາດເລືອກເບິ່ງຂໍ້​ມູນໄດ້ເປັນລາຍປີ ແລະ ການສະ​ແດງຂໍ້​ມູນເປັນຮູບແບບແຜນທີ່ພູມມີສາດ ທີ່ເຂົ້າໃຈ​ງ່າຍ.

 

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ:

ລະບົບຫຼັກຊາແມ່ນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ໂຄງການໃຫ້ທືນໂດຍກອງທືນສິ່ງແວດລອ້ມໂລກ ຂອງອົງການ FAO ຜ່ານໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອການປັບໂຕກັບການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ (SAMIS).

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ້ຫຼັກຊາ:  www.lacsa.net

ລະບົບເອບປຼີເກເຊີນ ແອນດຼອຍ:   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fao.lacsa_app

ລະບົບເອບປຼີເກເຊີນ ແອບໂປ້:  https://apps.apple.com/sg/app/lacsa/id1573693442

ຂໍ້ມູນປັບປູງເປັນປະຈຳສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່:   https://www.facebook.com/samisdmh.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ