ຂ່າວ

1 2 3 40

ຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດສຶກສາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມເບື້ອງຕົ້ນ ສຳລັບ ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີຄຳເຫັນກະລຸນສົ່ງຄຳເຫັນຂອງທ່ານມາຍັງເບີ: ທ່ານ ນາງ ສຸກສາຄອນ ຊ່ຽວຊານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂທ 020 58667070 Email: Soukshl7@gmail.com

IEE FDMMP_Lao version

IEE FDMMP_Eng version

DISCLOSURE OF DRAFT ESF DOCUMENTS FOR CONSULTATION The Government of Lao PDR (GOL) has accessed $25 million of the International Development Association (IDA), or the World Bank (WB), to implement the Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project – Phase 2 (RRPM II, herein referred to as the “Project”). The project will cover six provinces: Xiengkhuang, Huaphanh, Oudomxay, Phongsaly, Sekong, and Savannakhet provinces, and will be implemented by the Ministry of Agriculture and Forest (MAF) – through its Department of Rural Development and Cooperatives (DRDC), and the Ministry of Planning and Investment (MPI) – through its Development Research Institute (DIC). As required by the World Bank, MAF has prepared the following documents prior to project implementation: • Environmental and Social Management Framework (ESMF), including a Labor Management Procedures (LMP), • Stakeholder Engagement Plan (SEP), and • Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) The purpose of these documents is to ensure environmental and social risks and impacts that are associated with proposed project activities are identified and avoided. Where avoidance is not possible, technically, such risks and impacts will be minimized and mitigated. MAF would like to disclose the above draft ESF documents for the purpose of public consultation. The above documents are disclosed in full text in English, and in the form of Executive Summary in Lao language. Comments or suggestions for the above draft documents should be addressed to Project Preparation Team of MAF − through the following contact: • Mr. Outhikone Souphome In – Communtication and Safeguards Officer • Email: outhikone@gmail.com • Mobile phone: +85620 5920 7908 The draft documents will be updated based on the comments and suggestions provided by project stakeholders and interested stakeholders. The updated documents, and the final version, will be disclosed on the same webpage prior to project implementation. Thank you very much. ການເຜີຍແຜ່ຮ່າງເອກະສານ ESF ສໍາລັບການປຶກສາຫາລື ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເຖີງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຂອງສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ ຫຼື ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພສະນາການໃນຊົນນະບົດໃນໄລຍະ 2 (RRPM-II, ໃນທີ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ: “ໂຄງການ”). ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະກວມເອົາ 6 ແຂວງຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ເຊກອງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊີ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການພັດທະນາ. ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກະກຽມເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະທີ່ສອງ: • ກອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF), ລວມທັງຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ (LMP), • ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ (SEP), ແລະ • ແຜນພັນທະສັນຍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESCP) ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີ່ສະເໜີໃຫ້ຖືກກຳນົດ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງ. ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້, ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວຈະຖືກຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລົງ. ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຕ້ອງການເຜີຍແຜ່ຮ່າງເອກະສານ ESF ຂ້າງເທິງນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລືທາງສາທາລະນະ. ເອກະສານຂ້າງເທິງນີ້ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຂໍ້ຄວາມເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ, ແລະໃນຮູບແບບຂອງບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ. ຄໍາຄິດເຫັນ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຮ່າງເອກະສານຂ້າງເທິງນີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາທີມງານກະກຽມໂຄງການຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: • ທ່ານ ອຸທິກອນ ສຸພົມອິນ – ພະນັກງານທີ່ສື່ສານ ແລະ ປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ • ອີເມວ: outhikone@gmail.com • ໂທລະສັບມືຖື: +856 20 5920 7908 ຮ່າງເອກະສານດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍອີງຕາມຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆທີ່ສົນໃຈ. ເອກະສານສະບັບປັບປຸງ, ແລະ ສະບັບສຸດທ້າຍ, ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນຫນ້າເວັບດຽວກັນກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະສອງ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.

ESCP – Laos RRPM II (Version 4 – May 1, 2023)

ESMF – Laos RRPM II (May 3, 2023)

Executive Summary of ESMF (RRPM II) Lao

LMP – Executive Summary – Lao language – Laos RRPM II (May 3, 2023)

LMP – Laos RRPM II (Version 3, 19 March 2023)

SEP – Executive Summary – Lao language – Laos RRPM II (May 3, 2023)

SEP – Laos RRPM II (May 3, 2023)

ມອບແນວພັນໃໝ່/Give new varieties

ມອບແນວພັນໃໝ່

ປອ ເພັດມະນີແສງ ຊ້າງໄຊຍະສານ

ປະຈຸບັນ ສະພາບແວດລ້ອມ ມີການປ່ຽນແປງ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດເຂົ້າຢູ່ ໃນທົວໂລກ ລວມທັງ ສປປລາວ. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານນໍ້າຝົນ, ການກະຈ່າຍໂຕຂອງປະລິມານນໍ້າຝົນ ແລະ ຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ. ບ່າງປີຝົນຕົ້ກຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ບາງປີຝົນລະດູຝົນໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຊິ່ງທັງໝົດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ ສປປລາວ. ສປປລາວ ເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້າທີ່ອາໃສນໍ້າຝົນກວມເອົາ 88%, ໃນນັ້ນ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນໍ້າຖ້ວມກວມເອົາ 20%, ເຂດທີ່ມີຄວາມສຽງກັບໄພແຫ້ງແລ້ງກວມເອົາ 40%, ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທັງຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ 30% ເຊິ່ງເຫັນວ່າໃນແຕ່ລະເຂດມີເປັນຂໍ້ຈໍາກົດ ແລະ ກົດໜວງການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ ບ້ານເຮົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູນເສຍໃນບາງປີສູງເຖິງ 20%. ໃນປີ 2018, ໄດ້ເກີດໄພແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ທໍາລາຍເນືອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າ 92,255 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 11.8% ຂອງຜົນຜະລິດທັງໝົດ ແລະ ໃນປີ 2019, ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ 6 ແຂວງພາກກາງທໍາລາຍເນືອທີຮ່ການຜະລິດເຂົ້າ 130,000 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 16.6% ຂອງຜົນຜະລິດເຂົາທັງໝົດ. Continue reading

ບົດລາຍງານພິເສດ ຂອງອົງການ FAO/WFP ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຜະລິດ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ/Special Report FAO/WFP CROP AND FOOD INSECURITY ASSESSMENT MISSION

ບົດລາຍງານພິເສດ ຂອງອົງການ FAO/WFP ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຜະລິດ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ

 

ການຜະລິດເຂົ້າ ສະເລ່ຍ 5 ປີ ຕໍ່າກວ່າ 4%; ອັດຕາເງິນເຟີ້ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານສູງເຖິງ 47,1% ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023, ປະຊາກອນ 1,04 ລ້ານຄົນ ຫຼື 13,9% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໄດ້ ຮັບຄວາມບໍ່ປອດໄພທາງດ້ານອາຫານໃນລະດັບປານກາງ, ໃນ 0,9% ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເປັນອາຫານທີ່ບໍ່ປອດໄພແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ໃນຄົວເຮືອນ 20% ໄດ້ລາຍງານໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ເປັນຕົວເລກທີ່ສູງທີ່ສຸດຢູ່ໃນແຂວງໄຊສົມບູນ, ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 20% ລາຍງານການຫຼຸດລະດັບຂອງອາຫານແຕ່ລະຄາບ; ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 25% ລາຍງານວ່າລາຍຮັບຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ ທີ່ປະສົບກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນປານກາງ ຫຼື ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເຈົ້າຂອງກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ. Continue reading

ການຄຸ້ມຄອງ ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດພືດ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ/Management of CROP PESTS AND DISEASES in Lao People’s Democratic Republic

ການຄຸ້ມຄອງ ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດພືດ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ/Management of CROP PESTS AND DISEASES in Lao People’s Democratic Republic

P&D Management Report Lao (1)

 

 

P&D Management Report English (1)

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ມີນາ 2023, ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນຂຶ້ນ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ຊຶ່ງມີທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອ້ອມຂ້າງກົມປ່າໄມ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ  ປ່າໄມ້ເມືອງນາກາຍ, ທ່ານເຈົ້າເມືອງ  3 ເມືອງ  ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມ. Continue reading

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມພົບປະ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນກໍາມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມພົບປະ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນກໍາມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ

 

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ປອ ເພັດ ພົມພີພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມ ຢາມພົບປະ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຮວເກ໋ ຊາຍເຮີ ຫົວໜ້າຝ່າຍເຈລະຈາ ແຜນງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT), ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກໍາມາທິການສະ ຫະພາບເອີຣົບ ສໍານັກງານໃຫຍ່.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການມາຢ້ຽມຢາມພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ລະບຽບການໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດແກ່ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ນາງ ເຮວເກ໋ ຊາຍເຮີ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ: ການເຂົ້າພົບປະກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ການລົງໄປຢ້ຽມຢາມທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາເງື່ອນໄຂໃນການຮັບປະກັນ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງວິທີການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຕິດຕາມການກວດສອບທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດກາ ເຟ, ໄມ້ ແລະ ຢາງພາລາ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ທາງສະຫະ ພາບເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັງສະໜູນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະ ຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕະຫຼອດມາ ແລະ ທ່ານຂໍໃຫ້ທາງສະຫະພາບເອີຣົບ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄືກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ ໄລຍະ 2 ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ)

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ ໄລຍະ 2 ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ)

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 22-24 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໄລຍະ 2  ສົກປີ 2024-2028 ຂຶ້ນ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ເຄັນນິຊິ ນິສິກາວາ ຫົວໜ້າທີມງານປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ທ່ານ ອາລີ ວິໂນ ຊູບັນໂດໂລ ຫົວໜ້າທີມຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ ຕາງໜ້າໃຫ້ທີມງານຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ, ທ່ານ ຄໍາອ້ວນ ຄໍາພູແກ້ວ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ທ່ານ ນາງ ສາຍໝອນຄໍາ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງຫົວໜ້າກົມຮວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ. ຊຶ່ງມີຕາງໜ້າຈາກສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 49 ຄົນ (ຍິງ 10 ຄົນ).

Continue reading

ຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຄູ່ມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ

ຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຄູ່ມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ຫາ 16 ກຸມພາ 2023 ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກຳສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍເຄື່ອນທີໄວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ (SoP RRIT) ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສັນຕິຣີສອດ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. Continue reading

[English below] ອົງການ FAO ສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນລາວສົ່ງອອກງົວໄປປະເທດຈີນ/FAO supports Lao farmers to boost cattle trade to China

ອົງການ FAO ສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນລາວສົ່ງອອກງົວໄປປະເທດຈີນ

        ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ໂດຍຜ່ານສູນສຸກເສີນເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຂ້າມແດນ (ECTAD) ຮ່ວມກັບ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ, ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6-17 ກຸມພາ 2023 ກ່ຽວກັບ: ການຄຸ້ມຄອງການກັກກັນສັດ ທີ່ເມືອງສິງ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ຊຶ່ງເປັນເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ, ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ແນໃສ່ເພື່ອເລັ່ງລັດການຄ້າງົວທີ່ປອດໄພ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງການສົ່ງອອກງົວໄປປະເທດຈີນ. Continue reading

1 2 3 40
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ