ການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງກ​ານ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ​ນາ ສະ​ຖານີຕິດຕາມ​ສະ​ພາບອາ​ກາດຂັ້ນເມືອງທົ່ວປະເທດ

ການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງກ​ານ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ​ນາ ສະ​ຖານີຕິດຕາມ​ສະ​ພາບອາ​ກາດຂັ້ນເມືອງທົ່ວປະເທດ

ລະ​ບົບບໍ​ລິ​ການຂໍ້​ມູນພູມອາກາດ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານກະ​ສິກຳແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະ​ນາ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດໂດຍ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນ ດາກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ ແລະ ສູນ ພາຍໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສູນ​ປ້ອງ​ກັນ​ພືດ (ກົມປູກຝັງ). ພາຍໃຕ້ການ ສະ​ໜັບສະ​ໜູນ ທືນຮອນ ຈາກກອງທືນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນເຕັກນິກ ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ​ເສດ ແຫ່ງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາຊາດ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ.

 

ລະບົບອຸຕຸກະເສດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນລະບົບ ເວັບ​ໄຊ໌ ແລະ ເ​ເອັບອອນລາຍ ທີ່ໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 2019 ໃນການບໍ​ລິ​ການຂໍ້​ມູນອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ ທີ່ເປັນຂໍ້​ມູນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ສຳລັບຊາວກະ​ສິກອນໃນ ​ສ​ປ​ປ ລາວ ສາ​   ມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ດຳເນີນການຜະ​ລິດຢ່າງມີປະ​ສິທິ​ພາບໄດ້ ໃນສະ​ພາບແວດ ລ້ອມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ມີທ່າທີຈະ​ຮຸນແຮງຂື້ນເລື້ອຍໆໃນອານາຄົດ. ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້​ມູນບໍ​ລິ​ການອຸ​ຕຸກະ​ເສດໃຫ້ສູງຂື້ນກ່​ວາເກົ່າ ສະ​ພາບຄວາມຖີ່ຂອງຕາ​ໜ່າງສະ​ຖານີຕິດຕາມສະ​ພາບອາກາດ ແມ່ນປັດໃຈທີ່ ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນອັນໜຶ່ງ. ສະ​ນັ້ນ, ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະ​ບົບຕິດຕາມ ແລະ ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ອຸ​ຕຸກະ​ເສດ (SAMIS 2) ໄລ​ຍະ 2 ທີ່ຄາດຄະ​ເນວ່າຈະ​ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະ​ຕິບັດໃນປີ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນໄລ​ຍະ 5 ປີ ແມ່ນ ໄດ້ມີແຜນປັບປຸງຄວາມຖີ່ຕາ​ນ່າງສະ​ຖານີຕິດຕາມສະ​ພາບອາ​ກາດ ສຳລັບວຽກງານອຸ​ຕຸກະ​ເສດ ເຊິ່ງລວມທັງການປັບ ປຸງສະ​ຖານີ​ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຈຳ​ນວນເກືອບ 50 ສະ​ຖານີ ແລະ ສະ​ຖານີລະ​ບົບອັດຕະ​ໂນ​ມັດທີ່ທັນສະ​ໄໝ, ຕັ້ງໄໝ່ອີກ 30 ສະ​ຖານີ ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະ​ເທດ.

 

ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້​ມູນລາຍລະ​ອຽດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບສະ​ພາບແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ກຳ​ນົດ​ສະ​ຖານທີ່ຕັ້ງສະ​ຖານີ​​ໃໝ່ ທີີ່​ມີຄະ​ນະກະ​ກຽມໂຄງການ SAMIS 2 ແລະ ຝ່າຍລັດຖະ​ບານ ແມ່ນໄດ້ຕົກ ລົງເຫັນດີໃຫ້ດຳ​ເນີນການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້​ມູນລາຍລະ​ອຽດ ກ່ຽວກັບສະ​ຖານີອຸ​ຕຸນິຍົມທົ່ວປະ​ເທດ.  ໃນລະ​ຫວ່າງ ວັນທີ 19 ມິ​ຖຸນາ 2022 ເຖິງ 5 ກໍ​ລະ​ກົດ 2022, ກົມອຸ​ຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ​ທົກກະ​ສາດ ສົມທົບກັບຊ່ຽວຊານຈາກ ໂຄງການ ຊາ​ມິ​ສ-ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ​ເສດແຫ່ງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາຊາດ ໄດ້ດຳ​ເນີນການສຳຫຼວດພາກສະ​ໝາມ ຕົວຈິງ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໃນຈຳນວນ 11 ຕົວເມືອງ ໂດຍໄດ້ມີການສົມທົບກັບພະ​ແນກຊັບພະ​ຍາທຳມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະ​ຍາກອນທຳມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ​ລ້ອມເມືອງ. ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດໜ້າ ວຽກຕົວຈິງ, ທີມຄະ​ນະເຮັດວຽກກໍ່ໄດ້ເຂົ້າພົບ ແລະ ປຶກ​ສາຫາລືກັບພະ​ແນກຊັບພະ​ຍາກອນທຳມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນພະ​ຈັນ ບຸນ​ທະ​ລາ ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນກຊັບພະ​ຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານອຸ​ຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ​ທົກກະ​ສາດ ໃນກອງປະ​ຊຸມນີ້ ທ່ານວຽງໄຊ ມະ​ນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອຸ​ຕຸນິ​ຍົມ ແລະ ອຸ​ທົກກະ​ສາດ ຜູ້ນຳພາຄະ​ນະ​ສຳຫຼວດກໍ່ໄດ້ນຳສະ​ເໜີຈຸດ​ປະ​ສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ຂອງການລົງເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງວຽງຈັນໃນຄັ້ງນີ້. ທ່ານ ປອ ບຸນພະ​ຈັນ ບຸນ​ທະ​ລາ ກໍ່ໄດ້ລາຍງານສະ​ພາບລວມຂອງວຽກ ງານອຸ​ຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ​ທົກກະ​ສາດພາຍໃນແຂວງ ຕໍ່ຄະ​ນະທີມງານ​ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີການປຶກ​ສາຫາລື ກ່ຽວກັບສະ​ພາບ ຄວາມຈຳເປັນໃນການຂະ​ຫ​ຍາຍຕາໜ່າງສະ​ຖານີ ແລະ ປັບປຸງສະ​ຖານີຕິດ ຕາມສະ​ພາບອາກາດພາຍໃນແຂວງ ເພື່ອ ຕອບສະ​ໜອງຂໍ້​ມູນສະ​ພາບອາດກາດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຊັດເຈນ ແກ່ຂະ​ແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ທີມງານໄດ້ລົງເຮັດວຽກສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້​ມູນ ລົງເລິກກ່ຽວ​ກັບສະ​ພາບຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງ, ພື້ນທີ່ິ​ຕິດຕັ້ງ ສະ​ຖານີ​ໃໜ່, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຜົນກະ​ທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປະ​ເມີນຄາດຄະ​ເນ​ດ້ານ ງົບປະ​ມານ ທີ່ເມືອງວຽງຄຳ ເປັນເມືອງທຳອິດ ແລະ ສືບຕໍ່ໄປເມືອງອື່ນໆພາຍໃນແຂວງຕາມລຳດັບ.

 

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ:

ລະບົບຫຼັກຊາແມ່ນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ໂຄງການໃຫ້ທືນໂດຍກອງທືນສິ່ງແວດລອ້ມໂລກ ຂອງອົງການ FAO ຜ່ານໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອການປັບໂຕກັບການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ (SAMIS).

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ້ຫຼັກຊາ:  www.lacsa.net

ລະບົບເອບປຼີເກເຊີນ ແອນດຼອຍ:   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fao.lacsa_app

ລະບົບເອບປຼີເກເຊີນ ແອບໂປ້:  https://apps.apple.com/sg/app/lacsa/id1573693442

ຂໍ້ມູນປັບປູງເປັນປະຈຳສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່:   https://www.facebook.com/samisdmh.

News by: MAF Media Team
####📷📹🎥📽🎞📞☎️📟📠📺📻🎙#####
ທ່ານສາມາດ ຕິດຕາມຂ່າວສານຜ່ານທາງ
#Follow us at: https://web.facebook.com/ຂ່າວສານກະສິກຳປ່າໄມ້-ແລະ-ພັດທະນາ-ຊົນນະບົດ-103875801434608
#SubCribe us at: https://www.youtube.com/channel/UCvv_AnV6UyRl8-yYbptrifg
Official Website :www.maf.gov.la
ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວຊ່ອງ1 ແລະ ຊ່ອງ 3
ຕິດຕໍ່ເອົາຂ່າວ ແລະ ລົງໂຄສະນາ ໄດ້ທີ່ເບີ 021 410154 ຕາມໂມງລັດຖະການ
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ