ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຈຳປາສັກນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວ PDF Print E-mail
          ປະຈຸບັນຈັງຫວະ ແລະທ່າອ່ຽງລວມຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍ
ຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ  ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 9 ເດືອນມີທ່າອ່ຽງຕັ້ງຫນ້າ ໃນປີ 2005-06 ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 9,5%, ສົກປີ  2006-07  ເພີ່ມຂຶ້ນ  9,7%  ແລະ ຄາດຄະເນ  2007-08  ຈະບັນລຸໄດ້ 10,5%, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວບັນລຸໄດ້
9,9% ຕໍ່ປີ ຕົວເລກຍອດຜະລິດຕະພັນຕໍ່ຫົວຄົນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໃນສົກປີ 2005-06 ໄດ້ 519 ໂດລາ ປີ 2006-07 ໄດ້ 660 ໂດ
ລາແລະ ສົກປີ 2007-08 ຄາດວ່າຈະໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 708 ໂດລາສະຫະລັດ.
          ອີງຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານນະລົງສັກ ຊາຕະກຸນ, ຫົວຫນ້າພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້
ຮູ້ວ່າ: ການພັດທະນາໃນແຕ່ລະຂົງເຂດແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງຢ່າງສອດຄ່ອງ  ເຖິງແມ່ນວ່າໃນບາງ
ດ້ານຈະບໍ່ທັນເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຄ່ອງຕົວ   ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄປແຕ່ລະບາດກ້າວ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້
ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຕໍ່ໍກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ    ເພື່ອສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າຕາມໂຄງການບູລິມະສິດ ຂອງແຂວງວາງ
ອອກ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ສະເພາະ 9 ເດືອນປີ 2008 ທົ່ວແຂວງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີທັງຫມົດ 42 ໂຄງການມູນ
ຄ່າອະນຸມັດ  811,35 ຕື້ກີບ ( ເທົ່າກັບ 90,15 ລ້ານໂດລາ ) ໃນນັ້ນການລົງທຶນພາຍໃນມີ  17  ໂຄງການ ມູນຄ່າ 178,3  ຕື້ກີບ,
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດມີ 25 ໂຄງການ ມູນຄ່າທັງຫມົດ 632,9ຕື້ກີບ ແລະຖ້າສົມທຽບໃສ່ 9  ເດືອນປີ 2007 ຜ່ານມາຕົວເລກ
ການລົງທຶນແຕ່ລະຂົງເຂດນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ມູນຄ່າ 104, 2 ຕື້ກີບ ປີນີ້ໃນ 9 ເດືອນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 174,8 ຕື້ກີບ, ຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ 141,1 ຕື້ກີບ ເພີ່ມ  391,5 ຕື້ກີບ, ຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມູນຄ່າ
486,6 ຕື້ກີບ 9ເດືອນ 2008 ໄດ້  244,9  ຕື້ກີບ ລວມ 9 ເດືອນປີ 2007 ມີມູນຄ່າ 737,8 ຕື້ກີບ ສະເພາະ 9 ເດືອນ 2008 ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 811,3  ຕື້ກີບ.

       ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພີມລາຍວັນ ປະເທດລາວ ສະບັບທີ 1.971 ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2008