ບົດແນະນຳ ວິຊາການກ່ຽວກັບການ ເຝົ້າລະວັງສັດຕູພືດພາຍຫລັງນໍ້າຖ້ວມ PDF Print E-mail
        ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງ ແລະ ຍົກສູງຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ  2008  ແລະ  ທັງເປັນການກອບກູ້ຜົນຜະລິດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ,
ສູນປ້ອງກັນພືດທີ່ຂຶ້ນກັບກົມປູກຝັງ  ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງສັດຕູພືດ ໃນ
ນາເຂົ້າໃນເຂດທີ່ຖືກຖ້ວມ ແລະ ບໍ່ຖືກຖ້ວມນັ້ນ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນເອົາໃຈໃສ່ລົງຕິດຕາມທົ່ງນາເປັນປະຈຳພ້ອມທັງສັງເກດເບິ່ງ
ສັດຕູພືດທີ່ອາດຈະເກີດການລະບາດຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນເຂົ້າແຕກກໍ  ຫາແຕກກໍສູງສຸດ ແລະ ມີນ້ຳອັ່ງຂັງພື້ນທີ່ນາ, ສັດຕູພືດທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນຫອຍປາກກວ້າງ ແລະ ບົ້ງຝູງ. ດັ່ງນັ້ນສູນປ້ອງກັນພືດຈຶ່ງອອກຂໍ້ແນະນຳໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳ
ຈັດຫອຍປາກກວ້າງ ແລະ ບົ້ງຝູງຄືດັ່ງນີ້:
     
        1. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນເຂົ້າເຊັ່ນ: ຫລົກຫຍ້າ ແລະ ຖາງຄັນນາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນລີ້ຊ້ອນຂອງສັດຕູພືດ.
         2. ໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ຮັກສາລະດັບນຳ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົ້ນເຂົ້າ.
         3. ປ່ອຍເປັດລົງນາ ເພື່ອກິນບົ້ງ ແລະ ກິນຫອຍນ້ອຍ.
         4. ສ້າງຂະບວນການໂດຍການປຸກລະດົມປະຊາຊົນເກັບຫອຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,  ຫອຍທີ່ເກັບໄດ້ນັ້ນອາດຈະນຳໄປຂາຍເປັນ
ສິນຄ້າ, ປຸງແຕ່ງເປັນນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ, ເປັນສ່ວນປະສົມອາຫານສຳລັບເປັດ ຫລື ປະກອບເປັນອາຫານເພື່ອບໍລິໂພກ.
         5. ສ່ວນການນຳໃຊ້ຢາເຄມີ ໃນການກຳຈັດຫອຍປາກກວ້າງ ແລະ ບົ້ງຝູງ ຄວນໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກວິຊາການ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ (ເພາະຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ).
        6. ຖ້າມີການລະບາດຂອງສັດຕູພືດຮ້າຍແຮງແມ່ນໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ,   ສູນບໍລິ
ການເຕັກນິກ,ຂະແຫນງປູກຝັງແຂວງ ຫລື ຕິດຕໍ່ຫາສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການ  ແລະ  ມາດຕະການແກ້
ໄຂໃຫ້ທັນສະໄຫມ.ສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຖືກກະທົບເສຍຫາຍ  (ຕົ້ນພືດຕາຍ),  ພາຍຫລັງນ້ຳແຫ້ງລົງແມ່ນຄວນປູກ
ພືດເສດຖະກິດອື່ນໆ  ທົດແທນຕາມຄວາມເຫມາະສົມຂອງພື້ນທີ່ຕົວຈິງໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອແນໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາ
ຫານໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
 
 
       ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມລາຍວັນ ປະຊາຊົນ ສະບັບທີ 10.477 ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2008