ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ພຸ້ງເປົ້າແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ PDF Print E-mail
          ທະນະຄານນະໂຍບາຍເປັນທະນາຄານໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານຕັ້ງຂື້ນ   ເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທຳການຜະລິດ
ແລະ ຫັນເປັນສິນຄ້າ ແນໃສ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຄວາມທຸກຍາກອອກຈາກປະຊາຊົນເທື່ອລະກ້າວ.
         ທ່ານ ກົງພະຈັນ  ດວງດາລາ    ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານນະໂຍບາຍເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ສົ່ງ
ແຟັກ ແຈ້ງການເຄື່ອນໄຫວສິນເຊື່ອຂອງທະນາໜ່ວຍບໍລິການເມືອງບໍລິຄັນໃຫ້ໜັງສືພິມຮູ້ ເຊິ່ງໃນ  6  ເດືອນຕົ້ນປີ  2007
ຫາ 2008 ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ 24 ບ້ານ ເຊິ່ງມີ 3 ໄລຍະການປ່ອຍສິນເຊື່ອ   ໄລຍະສັ້ນມີ 4 ໂຄຄງການຄື:  ໂຄງການ
ປູກມັນຕົ້ນມີ 7 ບ້ານ, 79 ຄອບຄົວ, 8 ກຸ່ມ, 4 ລາຍບຸກຄົນ, ມີເນື້ອທີ່ 182,6 ເຮັກຕາ ວົງເງິນກູ້ປ່ອຍອອກ  1.099.700.
000 ກີບ,  ໂຄງການລ້ຽງໝູ 2 ບ້ານ, 2   ລາຍບຸກຄົນ,    ວົງເງິນກູ້ປ່ອຍອອກ  100.000.000   ກີບ,  ໂຄງການນາແຊງ
2007 ຫາ 2008 ມີ 1 ບ້ານ, 23 ຄອບຄົວ, 2 ກຸ່ມມີ 20 ເຮັກຕາ,  ວົງເງິນກູ້ປ່ອຍອອກ 26 ລ້ານກີບ ແລະ  ໂຄງການນາປີ
2008 ຫາ 2009 ມີ 20 ບ້ານ, 969 ຄອບຄົວ, 77 ກຸ່ມ, ມີເນື້ອທີ່ 1.55,2 ເຮັກຕາ, ວົງເງິນກູ້ປ່ອຍອອກ  2.424.6 50.00
ກີບ, ລວມການປ່ອຍເງິນໄລຍະສັ້ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 3.650.850.000 ກີບ.
         ທ່ານຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການເມືອງບໍລິຄັນ  ໄດ້ແຈ້ງການປ່ອຍສິນເຊື່ອໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ  ເຊິ່ງໄລຍະກາງມີ
ໂຄງການລ້ຽງປາ 1 ບ້ານ, 1 ລາຍຍບຸກຄົນ,   ວົງເງິນກູ້ປ່ອຍອອກ  208.000.000  ກີບ,  ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວມີໂຄງ
ການລ້ຽງງົວ  4 ບ້ານ 84 ຄອບຄົວ, 6 ກຸ່ມ,  ມີງົວ 308 ໂຕ,  ໃນວົງເງິນກູ້ປ່ອຍອອກ 1.391 500.000 ກີບ,  ລວມການ
ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທັງໝົດມີ 5.250.350.00 ກີບ.
         ທ່ານ ກົງພະຈັນ ດວງດາລາ ໄດ້ແຈ້ງເປົ້າສິນເຊື່ອທີ່ຈະປ່ອຍໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້   ໂດຍສືບຕໍ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອໂຄງການ
ປ່ອຍມັນຕົ້ນງວດ 2, ສອງລາຍບຸກຄົນ ຈຳນວນເງິນ 65.700.00 ກີບ,     ສືບຕໍ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອໂຄງການລ້ຽງປ່າງວດ 2 ໜຶ່ງ
ລາຍບຸກຄົນ ຈຳນວນເງິນ 140 ລ້ານກີບ, ສືບຕໍ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອໂຄງການລ້ຽງງົວ 2 ບ້ານມີ 40 ຄອບຄົວ, 3 ກຸ່ມ ຈຳນວນເງິນ
712.500.000 ກີບ ແລະ ແຜນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໂຄງການລ້ຽງໝູໃນເມືອງບໍລິຄັນ 423.000.000 ກີບ.
         ທ່ານກົງຈັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງນະໂຍບາຍຫລັກຂອງທະນາຄານໃຫຍ່  ໂດຍມີຄວາມປະສົງນຳເອົາທຶນຮອນມາໃຫ້ປະ
ຊາຊົນ ກູ້ຢືມເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຕ່າງໆ ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງບໍ
ລິຄັນ   ແມ່ນເປັນໜ່ວຍບໍລິການໜຶ່ງໃນອົງປະກອບຂອງທະນາຄານ  ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຄົນ
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາຂອງຄະນະອຳນວຍການ ທນບ ໂດຍກົງ ແລະ ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງ  ຂັ້ນເມືອງ
ກ່ຽວກັບໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງເມືອງ, ການນໃຫ້ສິນເຊື່ອແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ພະນັກງານພວກເຮົາທຸກຄົນຍັງ
ຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການປະຊາຊົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
      
       ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມລາຍວັນ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະບັບທີ 402 ທີ 31 ກໍລະກົດ 2008