ກະຊວງການຄ້າ ບໍ່ສາມາດດັດສົມສິນຄ້າ ສະບຽງອາຫານໄດ້ພຽງອາໄສກົນໄກຕະຫຼາດ PDF Print E-mail

         ໃນປະຈຸບັນ ເຖິງວ່າປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນ ແຕ່ສິ່ງນັ້ນກໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້

ສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດມີການປັບປ່ຽນລາຄາສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ສິນຄ້າປະເພດສະບຽງອາຫານ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍ

ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເຮົາ. ຕໍ່ສະພາບດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງການຄ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດດັດສົມລາຄາສິນຄ້ານັ້ນໄດ້ ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນ

ພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີກອງທຶນເພື່ອມາແຊກແຊງ ແລະ ດັດສົມໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງພຽງອາໄສກົນໄກຂອງຕະຫຼາດເປັນຫຼັກ

ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕາການຕ່າງໆທີ່ກະຊວງການຄ້າວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ການຈໍລະຈອນ

ສິນຄ້າມີຄວາມສົມດູນກັນ ໃນປະຈຸບັນຂະແໜງການຄ້າກໍ່ມີພຽງສຸມໃສ່ຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະປະເພດສະບຽງອາຫານຢູ່ຕະຫຼາດ

 5 ແຂວງໃຫຍ່ຂອງປະເທດເພື່ອສາມາດປຽບທຽບຄວາມແຕກໂຕນດ້ານລາຄາ ແລະ ຊອກຮູ້ສາເຫດຂອງມັນ ເພື່ອວາງການວິທີການແກ້ໄຂ

ສະເພາະໜ້າທີ່ຊອກຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

         ຜູ້ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ: ໃນປະຈຸບັນນີ້ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບເໜັງຕີງຂອງສິນຄ້ານັ້ນ, ທາງກົມການຄ້າພາຍໃນໄດ້ເພີ້ມທະວິລົງຊຸກຍູ້

 ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳຢູ່ແຕ່ລະເຂດແຂວງໃຫ້ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ, ໂດຍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ກະສິນກອນສາມາດເຂົ້າມາຫາແຫຼງທຶນ

ສິນເຊື້ອ ແລະ ການຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍເຂົາຈັດສ້າງກຸ່ມຜະລິດ, ກຸ່ມເກັບຊື້ ແລະ ພົ້ນເດັດກວ່າໝູ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ຮູບແບບສັນຍາຜູກພັນ

ສັນຍາສອງສົ້ນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ (ກະສິກອນ) ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດສິນຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນການປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍ ດັ່ງກ່າວສາມາດນຳຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາສູ່ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກກັບການຊື້ການຂາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍລິມາດການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ

ພາຍໃນເພີ້ມຂຶ້ນ, ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າປະເພດສະບຽງອາຫານກໍມີການ

 ດັດສົມຄ່ອງຕົວຂຶ້ນ.

(ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກ ໜັງສືພິມລາຍວັນ ລາວພັດທະນາ ສະບັດທີ 574 ວັນທີ 19 ມີຖຸນາ ປີ 2008)