ທີ່ດິນແຂວງຈຳປາສັກ ສຳຫຼວດຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນໄດ້ 88 ພັນກວ່າເຮັກຕາອະນຸມັດໄປແລ້ວເກືອບ 50% PDF Print E-mail
          11 ເດືອນຂອງສົກປີນີ້ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຂວງຈຳປາສັກສາມາດສຳຫຼວດ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ແລ້ວ 88.000 ກວ່າເຮັ້ກຕາ ພ້ອມອະນຸມັດໄປແລ້ວເກີອບ 50% ໃນນັ້ນອະນຸມັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະ
ເທດເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.
           ທ່ານບຸນຊູກຸວັນທອງຫົວນ້າອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຂວງຈຳປາສັກລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າຕະຫຼອດໄລຍະ 11 ເດືອນຂອງສົກ
ປີງົບປະມານປະຈຸບັນອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົບທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງເຄື່ອນໄຫວສຳຫຼວດ
ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 105 ບໍລິສັດເນື້ອທີ່ສຳຫຼວດທັງໝົດ 88.011 ເຮັກຕາ
ເຊິ່ງໄດ້ແຍກການສຳຫຼວດຈັດສັນອອກແຕ່ລະເມືອງເປັນຕົ້ນ ເມືອງປາກຊ່ອງມີທັງໝົດ 64 ບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດ 32 ບໍລິສັດ, ພາຍ
ໃນ 32 ບໍລິສັດເຊີ່ງປະກອບມີ 19 ໂຄງການປູກໝາກກາເຟ 33 ບໍລິສັດ, ປູກສາລີ  3 ບໍລິສັດ, ປູກປາມລ້ຽງສັດ, ປູກຝ້າຍ, ຢາງ
ພາລາ ແລະ ໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າພືດຊະນິດອື່ນຕື່ມອີກ ເມືອງບາຈຽງມີ 8 ບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດ 6 ບໍລິສັດ ພາຍໃນ 2 ບໍລິສັດປະກອບມີ
7ໂຄງການມີ: ປູກປາມ, ປູກເຂົ້າ, ຢາງພາລາ ພືດອຸດສະຫະກຳ, ໄມ້ວິກ, ໝາກເຍົາ ແລະ ປູກອ້ອຍ ເມືອງປະທຸມພອນມີ  21 ບໍລິ
ສັດ ຕ່າງປະເທດ  14 ບໍລິສັດ ພາຍໃນ 7 ບໍລິສັດ ມີ  8 ໂຄງການປູກປາມ, ປູກເຂົ້າ, ຢາງພາລາ 14 ບໍລິສັດ ມາກມ່ວງຫິມະພານ
ໂຮງງານໝາກຫຸ່ງ, ໝາກເຍົາ ແລະ ລ້ຽງລີງ. ເມືອງໂຂງ 10 ບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດ  6  ບໍລິສັດ ພາຍໃນ  4 ບໍລິສັດ ມີ 5 ໂຄງການ:
ປູກຢາສູບ ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ຢາງພາລາ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປູກໝາກເຍົາ ເມືອງຊະນະສົມບູນ  5 ບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດ 3 ບໍລິ
ສັດພາຍໃນ 2 ບໍລິສັດມີ 5 ໂຄງການ ປູກຢາງພາລາ, ປູກໄມ້ວິກ, ປູກເບ້ຍຕົ້ນ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເມືອງໂພນທອງມີ 4 ບໍລິສັດ ຕ່າງ
ປະເທດ 2 ບໍລິສັດ ພາຍໃນ 2 ບໍລິສັດ ພາຍໃນ 2 ບໍລິສັດມີ 4 ໂຄງການ ປູກສາລີ, ຢາງພາລາ ໄມ້ວິກ ແລະ ໂຮງງານ. ເມືອງຈຳປາ
ສັກ4 ບໍລິສັດ ພາຍໃນ 2 ແລະ ຕ່າງປະເທດ 2 ບໍລິສັດ ປະກອບມີ 1 ໂຄງການ. ປູກໝາກເຍົາ ເມືອງປາກເຊ 2 ບໍລິສັດ ພາຍໃນ 1
ບໍລິສັດມີ  4 ໂຄງການ ສະໜາມກ໊ອຟ ແລະ ຕະຫຼາດ ແລະ ເມືອງສຸຂຸມາ  5  ບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດ 4 ບໍລິສັດ ມີ 3 ໂຄງການ ປູກ
ມັນຕົ້ນ ແລະຕະຫຼາດ ເຊິ່ງອະນຸມັດໄດ້ແລ້ວ 95 ບໍລິສັດ ໃນເນື້ອທີ່ 42.212 ເຮັກຕາ ເທົ່າ 47,96% ເຊິ່ງໃນນັ້ນບໍລິສັດພາຍໃນ 41
ບໍລິສັດເນື້ອທີ່ 5.132 ເຮັກຕາ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 54 ບໍລິສັດ ເນື້ອທີ່ 37.002 ເຮັກຕາ.

               ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມ ລາຍວັນ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະບັບທີ 694 ລົງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2009