ການຜະລິດກະສິກຳ ແບບປະສົມປະສານ ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ PDF Print E-mail
          ການຜະລິດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານແມ່ນເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ ພັກ-ລັດ ເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ໃຫ້ພໍ່ແມ່ທຳການຜະລິດຕິດພັນກັບອາຊີບຄົງທີ່   ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ  ແລະ  ກ້າວໄປເຖິງການຫລຸດ
ພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.
          ຄອບຄົວ ນາງ ແກ້ວຊ້ອນ ແມ່ນເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງອາໃສຢູ່ພາກໃຕ້  ເມືອງຍອດອູ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ,  ພາຍໃນ
ຄອບຄົວມີທັງໝົດ  9 ຄົນ,  ໃນນີ້  ແຮງງານຜະລິດ  3  ຄົນ  ໃນເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງນາງເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກ
ຂາດເຂີນຫລາຍດ້ານເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດມີຄວາມທຸກຍາກລຳບາກນາໆປະການເນື່ອງຈາກຄອບຄົວມີພົນລະ
ເມືອງຫລາຍຄົນ   ແຕ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດພັດມີໜ້ອຍບວກກັບເຕັກນິກການຜະລິດບໍ່ທັນສູງ.  ໃນເວລານັ້ນ  ລາວມີ
ເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດພຽງແຕ່ 0,833 ເຮັກຕາ,  ຜົນຜະລິດມີພຽງແຕ່    2-3  ໂຕນຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ. ຈາກຜົນຜະລິດຕໍ່າເຮັດ
ໃຫ້ຄອບຄົວຂາດເຂົ້າກິນໃນແຕ່ລະປີເລີ່ມແຕ່ຊຸມປີ   2007  ເປັນຕົ້ນມາ,  ການຈັດຕັ້ງພັກ  ແລະ  ລັດໄດ້ມີແນວທາງ
ເປີດກວ້າງສົ່ງເສີມປຸກລະດົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ເຮັດອາຊີບຄົງ
ທີ່ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ  ແນໃສ່ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວເປັນຕົ້ນແມ່ນອົງການຈັດ
ຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ  ແລະ   ຂັ້ນເມືອງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າມີວຽກເຮັກງານທຳ, ສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ,, ກຸ້ມຕົນເອງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີຂອງ
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ວາງອອກເປັນບ່ອນອິງໃນການສ້າງຜົນງານຂະບວນການຕ່າງໆ.
          ຈາກແນວທາງນະໂຍບາຍອັນຖຶກຕ້ອງຂອງພັກ ແລະລັດໄດ້ກາຍເປັນກຸນແຈທີ່ສຳຄັນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງ
ນາງ ແກ້ວຊ້ອນ  ມີຄວາມເອກະພາບຕໍ່ກັບການວາງແຜນການຜະລິດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ໂດຍການເລີ່ມ
ຕົ້ນຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຕື່ມອີກ 0,6 ເຮັກຕາ ລວມທັງເນື້ອທີ່ນາເກົ່າເປັນ 1,433  ເຮັກຕາ  ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ນຳເອົາ ເຕັກ ນິກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການຜະລິດດ້ວຍຫລາຍຮູບຫລາຍວິທີເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າເພີ່ມຂື້ນຈາກ   2-3  ໂຕນມາ
ເປັນ    6-7   ໂຕນຕໍ່ປີ,  ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີເຂົ້າເຫຼືອກິນ   ແລະ  ສາມາດຂາຍອອກສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານການເງິນ
8.400.000 ກີບຕໍ່ປີ,  ນອກຈາກການປູກເຂົ້າແລ້ວ  ຄອບຄົວຂອງນາງຍັງປູກພືດອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ກະສິກຳປະ
ເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປູກຫມາກແໜ່ງມີເນື້ອທີ່ 1,5 ເຮັກຕາ ໃນປີໜຶ່ງສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້  350-400 ກິໂລກຣາມ
ແລະ  ຂາຍເປັນເງິນໄດ້ 16-17 ລ້ານກີບ, ປູກຫມາກນັດ  0.5  ເຮັກຕາ,  ຜົນຜະລິດຂາຍໄດ້  350.000  ກີບ.  ປູກ
ຫມາກຖົ່ວດິນ ຜົນຜະລິດເກັບໄດ້ 400 ກິໂລ ຂາຍໄດ້ 2.000.000 ກີບ, ປູກຫມາກກ້ວຍມີເນື້ອທີ່  0.5 ເຮັກຕາ ຜົນ
ຜະລິດຂາຍໄດ້ 1.200.000 ກີບ, ປູກຫມາກສາລີຜົນຜະລິດ 5 ໂຕນ ຂາຍເປັນເງິນໄດ້ 6.250.000 ກີບ.
          ຄຽງຄູ່ກັບການປູກພືດຊະນິດອື່ນໆແລ້ວ ຄອບຄົວຂອງນາງຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ສັດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ລ້ຽງ
ງົວ, ຄວາມ, ໝູ, ເປັດ ແລະ ໄກ່ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 23.500.000 ກີບ ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ຍັງໄດ້ລົງທຶນປູກຢາງ
ພາລາລວມມີ  1.800  ຕົ້ນ,  ໄປພ້ອມກັບການປູກເຂົ້າ ແລະ ຜືດຜັກຊະນິກຕ່າງໆເສີມໃສ່ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບມາໃຫ້
ແກ່ຄອບຄົວອີກ. ສະເລ່ຍແລ້ວ ລາຍຮັບທັງໝົດໃນປີໜຶ່ງ 28-29 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.
          ຈາກຄວາມອົດທົນຜ່ານຜ່າຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຫລາຍປະການມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ການດຳລົງຊີວິດພາຍ
ໃນຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນສົມຄວນ ແລະ ລູກຫລານແຕ່ລະຄົນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນເປັນປົກະຕິ.  ລາຍ
ຮັບຈາກການຜະລິດດັ່ງກ່າວນີ້  ນອກຈາກຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຫລານໄປຮໍາຮຽນໜັງສືແລ້ວກໍ່ຍັງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງ
ໃຊ້ສອຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນພາຍໃນຄອບຄົວຕື່ມອີກ. ປະຈຸບັນນີ້  ຄອບຄົວຂອງ ນາງ ແກ້ວຊ້ອນ   ສາມາດຫລຸດພົ້ນ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລ້ວ.
          ນາງ ແກ້ວຊ້ອນ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ:  ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ຈະສຶບຕໍ່ປັບປຸງ  ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ໄດ້
ຫລາຍກວ່າເກົ່າຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້າ,ການປູກພືດໄລຍະຍາວ ແລະການລ້ຽງສັດນ້ອຍ
ສັດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂື້ນ.

            ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມລາຍວັນ ປະຊາຊົນ ສະບັບທີ 10.588 ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2009