ໂຄງການ TABI

TABI – The Agro-biodiversity Initiative

TABI – The Agro-biodiversity Initiative- is a joint program of the Ministry of Agriculture and Forestry of the Government of Lao PDR  and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). The two main goals of the program are to:

(i)     to conserve, enhance, manage and sustainably utilize the biological diversity of farming and forest landscapes to improve the livelihoods and incomes of upland farming families in northern Laos.

(ii)    to integrate, to raise the status of Agro-Biodiversity as a key component in the development policies, practices and scenarios of the country.

TABI is an “initiative” that develops and facilitates opportunities to developed agro-biodiversity activities, and also to integrate ABD into relevant programmes and policies by providing funding and technical support to on-going programmes and especially to new ‘initiatives’ in agriculture, environment, livelihood, education health etc. with the intention of embedding agro-biodiversity issues in decision making processes at the national and local levels.

Read More…

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ