Get Adobe Flash player

ສະເຫລີມສະຫລອງວັນອາຫານໂລກ, ໃນວັນທີ່ 16 ຕຸລາ 2019, ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

89485

ວັນທີ:           ວັນພຸດ, 16 ຕຸລາ 2019.

ສະຖານທີ່:      ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຈຸດປະສົງ:      ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນອາຫານໂລກແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ 150 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກໃນທຸກໆປີ, ງານວັນອາຫານໂລກຈັດຂື້ນເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນງານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDG 2 – ການລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັບປະກັນຄວາມໜັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໂພສະນາການສຳລັບທຸກຄົນ.

ສຳລັບປີນີ້ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນເນັ້ນໜັກ ບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ. ໃນປີ 2019 ນີ້ ເປັນວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ໃນການຮັບຮອງ ເອົາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ. ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຈະຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນການດຳລົງຊີວິດຢ່າງເທົ່າທຽມ ທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ຈິດວິນຍານ, ຄຸນນະທຳ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມ. ຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນເປັນ ອຸປະສັກ ໃນ ການພັດທະນາຂອງເດັກນ້ອຍ ຊື່ງຈະຍ້ອນກັບໄປສູ່ການມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບໃນໄລຍະ ເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ. ເມື່ອຄວາມທຸກຍາກຂອງ ເດັກນ້ອຍແມ່ນຖືກ ຮັບຮູ້ວ່າເປັນສີ່ງ ທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມ ຮັບໄດ້ໃນດ້ານສິດທິມະນຸດຊົນຂອງເດັກ ດັ່ງນັ້ນ ພາກສ່ວນ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ບັນຫາ ນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ເຕີມເຕັມ ສິດທິຂອງເດັກ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງທັງໝົດ ມັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການ ເລືອກປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະກັບເດັກຍີງ.

ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ຈື່ງໄດ້ມີການ ສະເຫລີມສະຫລອງ2 ວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວທັງ 4 ມື້ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າ ໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ພາບແລະຂ່າວໂດຍ: ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
Request for Expression of Interest for Individual Consultants
Capture001
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ